Cán bộ thuế thường kiểm tra và xuất toán những gì? Cần lưu ý