Có phải nộp tờ khai thuế TNCN, khi không phát sinh chi trả thu nhập?