Hóa đơn chỉ là 1 chứng từ kế toán, không phải là lá bùa thần thánh