Biên bản đối chiếu công nợ rất cần thiết để kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản nợ của Doanh nghiệp với nhà cung cấp, với khách hàng có thực hiện thanh toán đúng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết không. 

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn

MẪU BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ. . . .                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM KDXD SỐ  . . . . . . . .                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(HOẶC PHÒNG KINH DOANH)

                      BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU SỐ DƯ CÔNG NỢ

 Căn cứ vào hợp đồng số :…………… ngày…………

Giữa Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn và …………….

Hôm nay, ngày …………………………….,chúng tôi gồm có:

Bên A : Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn

Do Ô,Bà:………………………. ……………   Chức vụ:  ……………………..

Địa chỉ:  ……………………… …………….

Bên B :  Công ty …………………………….

Do Ô,Bà:………………………. ……………  Chức vụ: ………………………

Địa chỉ:  ……………………………………..

Cùng tiến hành đối chiếu xác nhận số tiền bên  ……………..còn nợ bên ………………

Đến ngày …… tháng ………….. năm  ………….                  như sau:

 

STT

 

Mặt hàng ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi Chú
Nợ tháng trước
Phát sinh trong tháng
Tổng cộng
Đã thanh toán
Còn nợ

Tổng số tiền  còn nợ viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất xác nhận số liệu đã đối chiếu như trên và ký tên .

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                   (ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mà Taca chia sẻ, hy vọng sẽ hữu ích tới bạn!

Tham khảo bài viết chất lượng:

Những lưu ý khi làm bài tập thuế trong kỳ thi Đại lý thuế

Những lưu ý khi làm bài tập thuế GTGT chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Những lưu ý khi làm bài tập thuế TNDN chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Hướng dẫn làm bài tập thuế thu nhập cá nhân Đề thi Đại lý thuế

Ôn thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế ở đâu tốt?

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan