Phân tích báo cáo quản trị hiệu quả dựa trên quá trình giải quyết vấn đề sử dụng