Hướng dẫn quy trình khóa sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ (theo tháng)