Tại sao ông chủ không quan tâm đến báo cáo tài chính?