Thi chứng chỉ hành nghề kế toán có khó không? Khó hay không nó chỉ khác nhau ở chiến lược ôn tổng thể