Xây dựng hệ thống báo cáo chi phí, doanh thu, lợi nhuận hoạt động kinh doanh