50 Câu hỏi phỏng vấn dành cho Kế toán, Kế toán trưởng