KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG TẬP ĐOÀN LỚN HỌ LÀM GÌ?

Làm kế toán với nhiều trách nhiệm và ràng buộc với DN cũng như cơ quan quản lý nhà nước nhất là với DN nhỏ với những chi phí không bù đắp được khiến kế toán chủ động/ bị động phải chế biến báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật. Bạn luôn đi tìm giải pháp nhưng cuối cùng lại bế tắc và tự hỏi mình đang ở đâu trên lộ trình phát triển sự nghiệp.

Nếu bạn từng lướt qua các bản mô tả công việc về Kế toán trưởng, và vô tình thấy trong phần kỹ năng là cần “tư duy quản trị” để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo. Nhưng lại bỏ qua, thực tế ở Việt Nam quy tụ nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa nhiều hơn các tập đoàn lớn. Dường như Kế toán trưởng tập trung chủ yếu vào tối ưu chi phí thuế.

Dưới đây là bảng mô tả công việc của “Kế toán trưởng” thường thấy khi bạn search google, hoặc đã từng được áp dụng trong các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DN CÓ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

Vê tổ chức Công tác tài chính

 • Kế toán trưởng trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân sách quỹ vốn. Kiểm soát vốn của các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát triển sản xất, kinh doanh…
 • Giám sát, theo dõi quản trị khoản mục tiền mặt của công ty.
 • Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của công ty, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
 • Kế toán nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo cáo biểu, chỉ tiêu phân tích, xác định phương pháp…. Nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của DN theo định kỳ.
 • Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.
 • Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

Về tổ chức công tác kế toán

Dưới đây là bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng về việc tổ chức công tác kế toán “thường thấy”.

 • Tổ chức phòng kế toán, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình hoạt động phù hợp với chủ trương của DN.
 • Tổ chức cải thiện và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, phản ảnh trung thực kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh, tính toán số liệu chính xác…
 • Tổ chức kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa,….Kiểm soát đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn. Kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
 • Tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Từ đó phân tích số liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế nhằm bảo vệ DN tránh những rủi ro về thiệt hại kinh tế.
 • Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá các công tác thực hiện kế hoạch chi phí của DN theo hàng quý, hàng tháng, năm…
 • Giữ liên hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, chi cục quản lý tài chính DN.

Còn dưới đây là công việc của “Kế toán trưởng” trong tập đoàn lớn.

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG TẬP ĐOÀN LỚN

Trách nhiệm chuyên môn, nghiệp vụ

Quản lý tài chính

 • Chỉ đạo và kiểm soát việc đóng, mở, sử dụng các tài khoản tiền gửi của công ty tại các tổ chức tín dụng
 • Phát triển và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng
 • Kiểm soát các hợp đồng vay và cho vay vốn với các tổ chức tin dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn linh hoạt cho hoạt động của công ty
 • Giám sát hoạt động thanh khoản và dự báo thanh khoản trung và dài hạn
 • Xây dựng chiến lược nguồn vốn, chỉ đạo phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty
 • Chỉ đạo thực hiện chiến lược huy động vốn thông qua phát hành
 • Chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro ngoại hối đối với các khoản đầu tư bằng ngoại tệ ra nước ngoài (nếu có).
 • Chỉ đạo hỗ trợ luân chuyển vốn cho khối ngân hàng đầu tư khi thực hiện các giao dịch lớn.
 • Chủ trì thẩm định tài chính trong việc mua sắm đầu tư tài sản của Công ty.
 • Chỉ đạo phân tích tình hình tài chính qua hệ thống các chỉ tiêu và rà soát các báo cáo phân tích định kỳ.
 • Kiểm soát các chỉ tiêu đảm bảo an toàn tài chính của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

Kế toán quản trị

 • Giám sát việc thực hiện hệ thống các chỉ tiêu định mức chi phí của Công ty
 • Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của từng sản phẩm (dịch vụ), từng bộ phận trong công ty
 • Rà soát các báo cáo quản trị định kỳ trước khi cấp lãnh đạo Công ty
 • Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp nhằm quản lý tốt doanh thu, chi phí từ đó nâng cao tính hiệu quả của các quyết định quản trị.

Kế toán tài chính

 • Chỉ đạo thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật
 • Chỉ đạo mở đủ hệ thống sổ kế toán phù hợp với các chế độ, quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý của Công ty; kiểm soát các biến động của nguồn vốn và tài sản trên bảng cân đối kế toán.
 • Rà soát hệ thống chứng từ kế toán, chỉ đạo lưu trữ và bảo quản số liệu, chứng từ theo đúng quy định
 • Rà soát các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê trong kỳ theo đúng quy định trước khi gửi đến các cơ quan quản lý chức năng.
 • Chủ trì làm việc với kiểm toán
 • Đại diện cung cấp thông tin, số liệu kế toán tài chính cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và của Công ty.
 • Xây dựng và đệ trình các quy chế, quy trình, thủ tục, hướng dẫn, liên quan đến hoạt động tài chính kế toán của công ty
 • Quản lý tiến độ các Hợp đồng, tiến độ tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Hạch toán giao dịch (chứng khoán)

 • Chỉ đạo công tách hạch toán tổng giao dịch của Công ty, và thanh toán bù trừ giao dịch (tiền và chứng khoán) giữa Công ty với Trung tâm giao dịch và Trung tâm lưu ký

Chỉ đạo công tác hạch toán các giao dịch mua –bán

Trách nhiệm quản lý

 • Điều hành mọi hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng
 • Tổng hợp và rà soát các báo cáo của phòng
 • Đề xuất kế hoạch nhân sự và tham gia tuyển dụng nhân sự của phòng
 • Phân công công việc, giám sát và đánh giá nhân viên trực tiếp quản lý
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Đề xuất chế độ lương, thưởng và đãi ngộ đối với nhân viên trong phòng

Đảm bảo sự tuân thủ  nội quy, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ của nhân viên trong phòng.

Trách nhiệm chung đối với Công ty

 • Tham gia xây dựng chiến lược Công ty
 • Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, nội quy, quy định, quy chế của Công ty
 • Tham gia xây dựng và quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

 • Giám sát, yêu cầu các phòng ban trong toàn công ty tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán tài chính
 • Tham gia tuyển dụng, phân công công việc, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong phòng

Yêu cầu cải thiện điều kiện, môi trường làm việc.

CÁC MỐI QUAN HỆ CHỦ YẾU TRONG CÔNG VIỆC

Bên trong công ty

 • Khối Ngân hàng đầu tư
 • Phòng Dịch vụ chứng khoán
 • Phòng Quản trị rủi ro
 • Phòng Kế toán Chi nhánh

Các phòng/ ban khác có liên quan tại Hội sở và Chi nhánh

Bên ngoài công ty

 • Các tổ chức tài chính/ tín dụng
 • Các cơ quan quản lý chức năng
 • Các đối tác có liên quan Các đối tác có liên quan

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC

Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán (ưu tiên trình độ thạc sĩ chuyên ngành có liên quan)
 • Ưu tiên có các chứng chỉ hành nghề tài chính, kế toán, kiểm toán quốc tế như CFA, ACCA, CPA
 • Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B

Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C (hoặc IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550).

Kiến thức

 • Am hiểu về thị trường chứng khoán, về ngành và doanh nghiệp
 • Nắm vững các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán tài chính, kế toán quản trị và thanh toán bù trừ

Nắm vững các phần mềm tài chính kế toán

Kỹ năng

 • Giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Lập kế hoạch
 • Tư duy phân tích
 • Ra quyết định
 • Lãnh đạo

Kinh nghiệm

 • 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán
 • 3 năm ở vị trí quản lý

Phẩm chất, thái độ

 • Chịu được áp lực công việc
 • Cẩn thận
 • Tuân thủ
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm
 • Cam kết

 

[HOT] Xem thêm:

 1. Học lập kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
 2. 8 nội dung hữu ích kế toán nhất định phải học về tài chính, quản trị, thuế

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

 

Kế Toán Trưởng Trong Tập Đoàn Lớn Họ Làm Gì?
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan