Kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo tài chính lưu ý những gì?