Có phải kê khai hóa đơn bán hàng thông thường trên tờ khai GTGT không?