Dữ liệu kế toán trong thời đại 4.0 quan trọng như thế nào?