Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thi CPA 2020 cho người đăng ký lần đầu