Hợp đồng giao khoán nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lệ?