THỜI GIAN XUẤT HÓA ĐƠN VÀ XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt theo khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định Thứ nhất là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Thứ 2 đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao kế toán sẽ phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

– Thứ 3 đối với trường hợp DN kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Đối với DN xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao. thì lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.

– Đối với trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.

– Đối với loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó (gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn) nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu luôn => Khi thanh toán xuất luôn hóa đơn

Thủ tục xuất hóa đơn theo từng giai đoạn như sau:
• Giai đoạn 1:
+ Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1.
+ Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 1.
=> Xuất hóa đơn GTGT giai đoạn 1.
• Giai đoạn 2:
+ Biên bản nghiệm thu giai đoạn 2.
+ Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 2.
=> Xuất hóa đơn GTGT giai đoạn2 cho đến khi kết thúc công trình.
• Kết thúc công trình: Cộng các giai đoạn lại.
+ Biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
+ Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành.
=> Xuất hóa đơn GTGT phần còn lại + thanh lý hợp đồng

Lưu ý khi xuất hóa đơn: Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT.

Thời điểm xác định thuế GTGT Theo khoản 5 điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Như vậy: Các khoản khách hàng ứng trước không được xuất hóa đơn mà chỉ theo dõi công nợ 131. Nhưng trên THỰC TẾ: Mỗi lần ứng trước chủ đầu tư đều yêu cầu xuất hóa đơn mới cho tạm ứng. Do đó để hợp thức hóa tiền tạm ứng cho các hóa đơn xuất ra thì thực hiện các thủ tục sau:
+ Biên bản nghiệm thu.
+ Thực hiện xác nhận khối lượng hoàn thành trong giai đoạn
+ Loại công trình hoàn thành đại cục.

Tải Bộ đề Ôn thi Đại lý thuế 2018

On thi dai ly thue bo de

Bí mật của kỳ thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit

Bình Luận

Bài viết liên quan