Nội Dung

THÔNG BÁO KỲ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 2019

Vừa qua bộ tài chính công bố kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán 2019 về thời gian dự thi dự kiến, và cách thức nộp hồ sơ thi tới tất cả kế toán và kiểm toán viên. Cụ thể hãy đọc bài dưới đây để nắm được thông tin chính xác nhất từ bộ tài chính.

Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên và thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài năm 2019, như sau:

Lịch thi CPA 2019 – Lịch dự kiến

I. THỊ KIỀM TOÁN VIÊN

1. Đối với người dự thi lần đầu

1.1. Điều kiện dự thi

a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tông số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, Chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

Tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học được hiểu là:

 • Tổng số đơn vị học trình chỉ tính phần học lý thuyết và bài tập của các môn học, không tính số tiết quy đôi đơn vị học trình của báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập, báo cáo thu hoạch của người học;
 • Trường hợp bảng điểm học đại học của người đăng ký dự thi không ghi rõ số đơn vị học trình mà chỉ ghi số tiết học của các môn học thì tổng số tiết học của các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế phải từ 7% tổng số tiết học của cả khóa học trở lên.

c. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi (háng 09/2019). Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

d. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi theo quy định.

đ. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán năm 2015.

1.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thi

Thi 7 môn, gồm:

 • 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:
 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
 • Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao;
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;
 • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;
 • Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.
 • 01 môn Ngoại ngữ (trình độ C) của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức: Thi viết trong thời gian 120 phút.

1.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

b. Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

d. Bản sao văn bằng, Chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư SỐ 91/2017/TT- BTC, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;

đ) 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi.

Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ.

e. Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

2. Đối với những người đã có Chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài chính cấp dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên

2.1. Điều kiện dự thi: Có Chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài chính cấp.

2.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 3 môn, gồm:

 • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao: Thi viết 180 phút;
 • Phân tích hoạt động tài chính nâng cao: Thi viết 180 phút;
 • Ngoại ngữ (trình độ C) của 0] trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức: Thi viết 120 phút.

2.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai;

b. Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

d. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ kế toán viên;

đ. 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi. Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ.

e. Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

3. Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm

3.1. Điều kiện dự thi:

Người đã dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên kỳ thi năm 2017, 2018 đang trong thời gian bảo lưu kết quả, muốn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm phải có giấy chứng nhận điểm thi các kỳ

thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi của kỳ thi theo quy định tại Thông tư số 91.

3.2. Các môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Tuỳ từng trường hợp, người dự thi đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong các môn sau:

06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
 • Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao;
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;
 • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;
 • Phân tích hoạt động tài chính náng cao.

01 môn thi điều kiện: Đạt điểm 5/10 là đạt yêu cầu, không tính vào tổng số điểm:

 • Ngoại ngữ (trình độ C): Thì viết trong thời gian 120 phút.

3.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Uy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dâu giáp lai;

b. Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;

c. 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi.

Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ.

đ. Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

4. Mẫu hồ sơ dự thi:

Bạn có thể tải mẫu hồ sơ dự thi tại đây: [Tải về] Mẫu hồ sơ dự thi CPA & Chứng chỉ hành nghề kế toán mới nhất 2019

II. THI KẾ TOÁN VIÊN

1. Đối với người dự thi lần đầu

1.1. Điều kiện dự thi

a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức châp hành pháp luật;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, Chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

Tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học được hiểu là:

– Tổng số đơn vị học trình chỉ tính phần học lý thuyết và bài tập của các môn học, không tính số tiết quy đổi đơn vị học trình của báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập, báo cáo thu hoạch của người học;

– Trường hợp bảng điểm học đại học của người đăng ký dự thi không ghi rõ số đơn vị học trình mà chỉ ghi số tiết học của các môn học thì tổng số tiết học của các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế phải từ 7% tổng số tiết học của cả khóa học trở lên.

c. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiêu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi (tháng 09/2019). Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

d. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chỉ phí dự thi theo quy định.

đ. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản I và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán năm 2015.

1.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 4 môn, thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
 • Tài chính và quản lý tài chính náng cao;
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao;
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

1.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dâu giáp lai kèm theo Giây xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dâu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

b. Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiêu;

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

d. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán có xác nhận của tô chức cấp hoặc cơ quan công chứng;

đ. 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi. Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ.

e. Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

2. Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

2.1. Điều kiện dự thi

Người đã dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên kỳ thi 2017, 2018 đang trong thời gian bảo lưu kết quả, muốn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu câu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm phải có giấy chứng nhận điểm thi các kỳ thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu câu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi theo quy định tại Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

2.2. Các môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Tuỳ từng trường hợp, người dự thi đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong 04 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, như sau:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
 • Tài chính và quản lý tài chính náng cao;
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao;
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

2.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai;

b. Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;

c. 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi. Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ.

d. Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND.

3, Mẫu hồ sơ dự thi:

Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi. 3. Mẫu hồ sơ dự thi:

III. THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KẾ TOÁN HOẶC CHỨNG CHÍ KIỀM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI

1. Điều kiện dự thi:

1.1. Những người có Chứng chỉ ACCA, CPA Australia, ICAEW hoặc có Chứng chỉ chuyên gia kê toán hoặc Chứng chỉ kiêm toán viên của các tô chức nghê nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận, muôn được câp Chứng chỉ kiêm toán viên hoặc Chứng chỉ kê toán viên của Việt Nam phải dự thi sát hạch kiên thức về luật pháp Việt Nam.

Trường hợp tô chức cấp Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chi kiểm toán viên là cơ quan nhà nước có thầm quyền (không phải là tổ chức nghề nghiệp) thì người dự thi phải là hội viên chính thức của tô chức nghề nghiệp về kê toán, kiêm toán và tô chức nghê nghiệp đó phải là thành viên của Liên đoàn Kê toán quôc tê (IFAC). Nội dung học và thi đê lây Chứng chỉ chuyên gia kê toán hoặc Chứng chỉ kiêm toán viên phải tương đương hoặc cao hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điêu 6 của Thông tư sô 91/2017/TT-BTC.

1.2. Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận phải có đủ các điêu kiện sau đây:

a. Là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC);

b. Có nội dung học và thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên tương đương hoặc cao hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điêu 6 Thông tư sô 91/2017/TT-BTC.

2. Nội dung và cách thức thi sát hạch:

2.1. Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp Chứng chỉ kiểm toán viên gồm các phần:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
 • Tài chính và quản lý tài chính;
 • Thuế và quản lý thuế,
 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị;
 • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm.

2.2. Nội dung kỳ thi sát hạch đề cấp Chứng chỉ kế toán viên gồm các phần:

 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;
 • Tài chính và quản lý tài chính;
 • Thuế và quản lý thuế,
 • Kế toán tài chính, kế toán quản frị;

Quế: Người có đủ điều kiện dự thi, đã tham dự và đạt yêu cầu các kỳ thi phối hợp (bao gồm 2 môn thi Luật và Thuế Việt Nam) giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA thì được miễn thi phần (1) Pháp luật vê kinh tế và Luật doanh nghiệp và phần (3) Thuế và quản lý thuế.

2.4. Nội dung, yêu cầu từng phần thi sát hạch quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 91/2017/TT-BTC

3. Ngôn ngữ:

Ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi là tiếng Việt.

4. Thời gian thi:

Thi 5 phần: 180 phút;

Thi 4 phần: 145 phút;

Thi 3 phần: 110 phút.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, có dán ảnh màu 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai;

b. Bản sao, bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiêm toán viên nước ngoài;

c. Tài liệu (bao gồm cả bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài) chứng minh người dự thi là hội viên chính thức của tô chức nghề nghiệp;

d. 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi. Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ.

đ. Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

e. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

g. Tài liệu chứng minh có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 91/2017/TT-BTC đối với các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư nêu trên:

Tài liệu chứng minh tô chức nghề nghiệp đã cấp Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên cho người dự thi là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC);

Tài liệu trình bày về nội dung học và thi để lấy Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiêm toán viên của tổ chức nghề nghiệp đã cấp Chứng chỉ cho người dự thi (ừ trường hợp người đăng ký dự thi là Hội viên của ACCA, CPA Australia, ICAEH):

h. Những người đã tham dự 2 môn thi (Luật và Thuế Việt Nam) theo chương trình thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA, trong hồ sơ phải bổ sung thêm chứng nhận của ACCA là đã tham gia thi và đạt yêu cầu 2 môn thi trong kỳ thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA;

¡. Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

6. Mẫu hồ sơ dự thi:

Được đăng tải trên website của BTC www.mof.gov.vn hoặc trên website của hội kiểm toán hành nghề VN ở địa chỉ www.vacpa.org.vn…

VI. PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HÒ SƠ DỰ THI; CHI PHÍ DỰ THI

1. Phương thức nộp hồ sơ dự thi

Người dự thi lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ sau đây:

1.1. Phương thức 1:

Nộp hồ sơ trực tiếp

Người dự thi nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ và chỉ phí dự thi tại địa điểm tiếp nhận hô sơ dự thi.

 • Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: 08h ngày 19/9/2019 đến 17h ngày 15/10/2019 (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lê).

1.2. Phương thức 2:

Đăng ký dự thi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Người dự thi đăng ký dự thi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvctt.mof.gov.vn, chỉ tiết hướng dẫn đăng ký dự thi xem tại Mục V Ouy trình đăng ký dự thi qua phân mêm dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký trực tuyến sẽ được Hội đồng thi rà soát, xét duyệt và gửi thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ dự thi. Đối với các hồ sơ hợp lệ, người dự thi phải nộp bản giấy của hồ sơ đã nộp trực tuyến đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi (tại mục 2 dưới đây).

Lưu ý: Hồ sơ bản giấy phải khớp đúng với hô sơ đăng ký trực tuyến, trường hợp người dự thi nộp hô sơ khác thì hô sơ đó được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện dự thị.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: 08h ngày 19/9/2019 đến 17h ngày 01/10/2019, Hội đồng thi sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ chậm nhất ngày 08/10/2019. Các thí sinh đã nộp hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến phải nộp hồ sơ bản giấy đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi trước 17h ngày 15/10/2019 bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

2.1. Đối với người đăng ký dự thi Kiểm toán viên; thi Sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài

a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – Tầng 3 Tòa nhà Dự án – Số 4 Ngõ I Hàng Chuối – Hà Nội; Điện thoại: 024.39724334.

b) Tại TP. Hô Chí Minh: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) – Phòng 24 Lầu 1 Văn phòng Bộ Tài chính – 138 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39306435.

2.2. Đối với người đăng ký dự thi Kế toán viên

a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam – Số 192 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà Nội; Điện thoại 024.3 §686714.

b) Tại TP. Hô Chí Minh:

 • Văn phòng đại diện Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Tòa nhà Vina Giầy, Tầng 10, Số 180-182 Lý Chính Thắng – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39310708.
 • Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phó Hồ Chí Minh.

3. Chi phí dự thi:

 • Chi phí dự thi kiểm toán viên và kế toán viên: Chỉ tính cho những môn thi đăng ký dự thi theo mức 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi nghìn đông)/1 môn thi.
 • Chi phí dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/1 thí sinh.

Khoản chi phí dự thi được thu trực tiếp cùng với bộ hồ sơ đăng ký dự thi tại nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi. Trường hợp đăng ký dự thi trực tuyến thì nộp chỉ phí dự thi khi nộp hồ sơ bản giấy.

Chi phí dự thi được hoàn trả cho người không đủ điều kiện dự thi năm 2019 hoặc người có đơn xin không tham dự kỳ thi trong thời hạn là 10 ngày kê từ ngày Hội đồng thi công bố Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ THỊ KIÊM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN QUA PHẢN MÈM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bước 1:

Thí sinh đọc kỹ, hiểu rõ nội dung quy trình thủ tục hành chính liên quan hướng dẫn tại Thông báo này, Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 Quy định về việc thi, cập, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên (Điều 5: Hồ sơ dự thi – Đối với thí sinh dự thi lần đầu hoặc thí sinh dự thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi lại các môn thi đã thi chưa đạt

yêu cầu hoặc thi để đạt tông số điểm quy định. Điều 11: Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch – Đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài)

Bước 2:

Thí sinh chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu.

Bước 3:

Thí sinh thực hiện quét, chụp các hồ sơ, giấy tờ cần nộp dưới dạng file .PDF hoặc .JPG (hoặc các định dạng tương tự)

Bước 4:

Thí sinh đăng nhập vào trang web https://dvctt.mof.gov.vn, thực hiện đăng ký Tài khoản người dùng theo đường dân: Trang chủ > Đăng ký > Đăng ký tài khoản dành cho cá nhân. Sau khi đăng ký, hệ thông gửi email vào email đã đăng ký. Thí sinh truy cập email đê kích hoạt tài khoản.

Bước 5:

Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản đã được kích hoạt theo đường dẫn Trang chủ > Đăng nhập

Bước 6. Thí sinh chọn thủ tục Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên/kê toán viên (dự thi lân đâu/ thi lại các môn chưa đạt hoặc thi tiệp các môn chưa thi/ dự thi sát hạch). Nhập thông tin Đăng ký dự thi và đính kèm các file hô sơ đã quét, chụp tại Bước 3.

Bước 7. Thí sinh chọn Gửi hồ sơ để nộp hồ sơ trực tuyến trước ngày 01/10/2019.

Bước 8. Thí sinh nộp hồ sơ giấy (sau khi hồ sơ trực tuyến đã được xét duyệt) trước ngày 15/10/2019.

Hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến:

Trong quá trình khai hồ sơ trực tuyến nếu có vướng mắc thí sinh gọi về số điện thoại dưới đây đê được hồ trợ giải đáp:

 • Hỗ trợ về đăng ký trực tuyến: Tông đài 024 2220 2828
 • Anh Lưu Việt Cường, máy lẻ: 2121; di động: 0912988566
 • Chị Lê Kim Nhung, máy lẻ: 2155, di động: 0902460024

Lưu ý: Các (hí sinh HỘP hồ sơ qua phân mêm dịch vụ công trực tuyển phải nộp 01 bộ hô sơ bản giấy khớp đúng với hồ sơ đăng ký trực tuyến đến địa điểm tiếp nhận hô sơ dự thi bằng cách nộp tr ựC, tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các trường hợp đã đăng ký dự thi trực tuyến mà không nộp hồ sơ giấy thì hô sơ được coi là không hợp lệ.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi dự kiến:

Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 03/12/2019.

2. Địa điểm thi dự kiến:

 • Miền Bắc: Tại Hà Nội.
 • Miền Nam: Tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thị; Địa điểm thi; Lịch thi chính thức; Danh sách những người đủ điêu kiện dự thi và danh sách những người không đủ điêu kiện dự thi Hội đông thi

Thông tin chỉ tiết về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên đề nghị xem Thông tư sô 91/2017/TT-BTC và bản tin trên website của Bộ Tài chính, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Các bạn cũng có thể tham khảo “CHIẾN THUẬT” THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN 2019 CHẮC CHẮN ĐẬU  để ôn luyện hiệu quả.

Trên đây là lịch thi cpa dự kiến được bộ tài chính công bố, bạn hay note lại những thông tin quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất.

 

[Thông báo] Lịch thi CPA & Chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 – Lịch dự kiến
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan