Để có thể chuẩn bị thật tốt cho đề thi CPA môn Kiểm Toán thì trước hết các bạn cần nắm vững được cấu trúc đề thi. Việc phân tích cấu trúc của một đề thi sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung và lên kế hoạch ôn tập một cách hiệu quả.
Đề thi Kiểm toán 2015 cũng giống như các đề thi các năm gần đây gồm có 5 câu chia làm 2 phần: phần 1- lý thuyết(2 câu), phần 2- bài tập(3 câu).
Về phần lý thuyết các câu hỏi thường tập trung vào trách nhiệm của kiếm toán viên và các chuẩn mực liên quan
Về phần bài tập thường xoay quanh 7 vấn đề sau:
1. Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro
2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ & rủi ro kiểm soát
3. Thực hành kiểm toán với các khoản mục trên Báo cáo Tài chính
4. Xem xét sự phù hợp của giả định hoạt động liên tục
5. Thông tin xác nhận từ bên ngoài
6. Sự kiện sau ngày khóa sổ/ kết thúc năm tài chính
7. Soát xét & hình thành ý kiến kiểm toán

Đề Thi CPA 2015 Môn Kiểm Toán Và Dịch Vụ Đảm Bảo Nâng Cao (Đề Lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2015

                       ĐỀ THI VIẾT                         MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

                                                                                (Thời gian làm bài 180 phút)

A. Câu hỏi phần lý thuyết đề thi cpa 2015 môn kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Câu 1 (2 điểm):

 1. Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong trường hợp Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán không đồng ý để kiểm toán viên gửi thư xác nhận theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 505 – Thông tin xác nhận từ bên ngoài.
 2. Dưới góc độ thu thập bằng chứng kiểm toán, kiểm toán hàng tồn kho phải thỏa mãn các cơ sở dẫn liệu nào? Trưởng hợp hàng tồn kho được xác định là trọng yếu đối với báo cáo tài chính, để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về sự hiện hữu và tình trạng của hàng tồn kho, kiểm toán viên phải thực hiện những thủ tục gì? Nêu 3 ví dụ về các vấn đề có liên quan khi đánh giá các hướng dẫn và thủ tục của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đối với việc ghi chép và kiểm soát việc kiểm kê hiện vật hàng tồn kho.

Câu 2 (2 điểm):

 1. Trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và nội dung công việc mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần thực hiện trong trường hợp kiểm toán viên kết luận rằng việc sử dụng giả định hoạt động liên tục là phù hợp nhưng có yếu tế không chắc chắn trọng yếu theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570 – Hoạt động liên tục.
 2. Trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và các thủ tục mà kiểm toán viên phải thực hiện đối với những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

B.Câu hỏi phần bài tập đề thi cpa 2015 môn kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Câu 3 (2 điểm):

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N của Công ty Bình Minh, bước đầu kiểm toán viên Chỉ thu thập được các thông tin và tài liệu sau:

 1. Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N:

Phải thu của khách hàng: số cuối năm 66.000.000, số đầu năm 60.000.000 (đơn vị tính 1.000 đồng). Z. Trong năm N, quy mô sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng 3% so với năm N-1, chính sách tín dụng của công ty vẫn ổn định như năm trước.

 1. Giá bán sản phẩm của công ty năm N không đổi so với năm N-1.
 2. Sau khi kiểm tra một số nghiệp vụ bán bàng được ghi nhận vào cuối niên độ, kiểm toán viên phát hiện một số lô hàng trong năm N công ty mới xuất kho gửi cho các đại lý, chưa có xác nhận và quyết toán các đại lý về việc đã tiêu thụ số hàng này nhưng kế toán công ty đã ghi nhận doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng đối với các lô hàng này.
 3. Công ty dự kiến năm N sẽ vay vốn ngân hàng để đầu tư thêm một dây chuyển sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại.

Yêu cầu:

 1. Căn cứ các thông tin 1, 2, 3 để phân tích chỉ rõ các khả năng sai phạm và nêu các nguyên nhân có thể dẫn đến sai phạm đối với chỉ tiêu “Phải thu của khách hàng”?
 2. Phân tích tiếp các thông tin 4,5 để chỉ rõ nghỉ ngờ về sai phạm và trình bày các thủ tục kiểm toán cơ bản mà kiểm toán viên Chi cần thực hiện để giải tỏa nghĩ ngờ sai phạm trên?

Câu4 (2 điểm)

Dưới đây là danh sách các thủ tục kiểm soát được thiết kế trong quy trình bán hàng của công ty TNHH thương mại Rồng Vàng:

 1. Tất cả các nghiệp vụ bán chịu có giá trị dưới 10 triệu đông phải được sự cho phép của trưởng bộ phận kinh doanh. Giám đốc kinh doanh sẽ chuẩn y các nghiệp vụ bán chịu từ 10 triệu trở lên.
 2. Giá bán các mặt hàng đều được xác lập trước trên chương trình máy. tính. Chỉ có giám đốc bán hàng mới có quyền can thiệp, sửa đổi giá cả trong một sô trường hợp ngoại lệ.
 3. Tất cả các phiếu gửi hàng cho khách hàng đều phải được đánh số thứ tự trước
 4. Các khiếu nại, cũng như hàng bán bị khách hàng trả lại đều được chuyển đến người phụ trách bán hàng giải quyết.
 5. Hàng bán bị trả lại sau khi được chấp nhận sẽ chuyển đến bộ phận nhận hàng. Các mặt hàng này được ghi nhận vào chứng từ được đánh số thứ tự trước, sau đó, sẽ chuyên đên bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra lại và đưa ra khuyến nghị về cách thức xử lý phù hợp.

Yêu cầu: Hãy cho biết:

 1. Ảnh hưởng (nếu có) của việc thiếu các thủ tục kiểm soát nêu trên đến báo cáo tài chính.
 2. Thử nghiệm kiểm soát mà kiểm toản viên cần thực hiện để xác định tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát nêu trên.

Câu 5 (2điểm): Đây là năm đầu tiên Công ty Z ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Ngọc Mai. Kiểm toán viên Minh đang lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/X của công ty Ngọc Mai với một số thông tin chủ yếu như sau:

Tại công ty Ngọc Mai, các nghiệp vụ mua và bán phát sinh rất nhiều. Đặc biệt công ty có quan hệ với rất nhiều nhà cung cấp. Các nhà phân phối này bán chịu cho công ty Ngọc Mai với thời hạn thanh toán từ 30 đến 45 ngày. Tuy nhiên, họ luôn kiểm soát khá chặt chẽ tình hình công nợ đối với công ty Ngọc Mai thông qua việc gửi thư thông báo nợ hàng tháng, và thực hiện đối chiếu công nợ 3 tháng một lần.

Tình hình nợ phải thu của công ty Ngọc Mai là khá tốt vì chủ yếu công ty bán hàng thu tiền mặt tại các cửa hàng, ngoại trừ việc bán chịu cho một vài siêu thị lớn. Số dư tiền của công ty Ngọc Mai thường chiếm 25% của tông tài sản, trong khi nợ phải thu chỉ chiếm khoảng 5% tài sản ngắn hạn.

Tài sản đài hạn của công ty Ngọc Mai chủ yếu là các cửa hàng và xe tải, chiếm khoảng 35% tông tài sản. Tuy nhiên, công ty cũng đi thuê một số xe tải để sử dụng khi có những hợp đồng giao hàng lớn. Đề thực hiện mọi hoạt động kinh doanh của mình, Công ty Ngọc Mai chỉ sử dụng 18 nhân viên, nhân viên phòng kế toán thường xuyên thay đổi. Ngoài ra, để giảm nhẹ công việc, công ty Ngọc Mai đang sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ đối với hàng tồn kho và áp dụng một chương trình kế toán trên máy.

Yêu cầu:

a.Hãy nhận định các rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát tại công ty Ngọc Mai?

b. Nêu những thủ tục kiểm toán quan trọng kiểm toán viên Minh cần áp dụng?

Đề Thi CPA 2015 Môn Kiểm Toán Và Dịch Vụ Đảm Bảo Nâng Cao( đề chẵn)

 HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH       NGHỀ NĂM 2015

                       ĐỀ TH VIẾT                   MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

                                                                            (Thời gian làm bài 180 phút)

A. Câu hỏi phần lý thuyết đề thi cpa 2015 môn kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Câu 1 (2 điểm):

 1. Nêu các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng và trình bày trách nhiệm của Ban Giám đốc vê chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 – Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác.
 2. Phân biệt trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán trong việc xét đoán giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán.

Câu 2 (2 điểm):

 1. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “gian lận”, “các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận”. Nêu 5 ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận liên quan đến sai sót phát sinh từ việc lập báo cáo tài chính gian lận.
 2. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “tiền để của một cuộc kiểm toán”. Đẻ xác định tiền đề của một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải làm gì? Hợp đồng kiểm toán được lập theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 – Hợp đồng kiểm toán phải có những nội dung gì?

B.Câu hỏi phần bài tập đề thi cpa 2015 môn kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

 Câu 3 (2 điểm):

Kiểm toán viên Lam phụ trách nhóm kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N của Công ty X kinh doanh rau quả (tươi, khô, đông lạnh, chế biến). Công ty X mua rau quả và bán cho các công ty bán lẻ theo hình thức bán chịu. Chính sách duyệt bán chịu của X khá lỏng lẻo, công tác theo dõi đôn đốc nợ cũng ít được thực hiện do kế toán thanh toán còn bận kiêm nhiệm nhiều việc khác. Kiểm toán viên Lam quan sát thây kho hàng hóa của Công ty X có hàng rào bảo vệ, cửa khóa chặc chăn, bảo đảm hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng nhưng kho ở gần mương rãnh nên ẩm thấp và có nhiều chuột. Điều kiện đảm bảo chất lượng cho rau quả cũng chưa tốt, tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được đo đó có thể ở mức cao. Kiểm toán viên Lam ước tính tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được có thể lên đến 30%, trong khi Công ty X quy định tỷ lệ theo định mức là 5%. Công tác kiểm kê không được thực hiện định kỳ vào cuối năm tài chính và Giám đốc Công ty X nói rằng công ty chỉ thực hiện kiểm kê khi thấy cần thiết,

Yêu cầu:

 1. Nhận định khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của Công ty X ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.
 2. Xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết đã được kiểm toán viên thực hiện khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ của Công ty X như đã nêu trên.
 3. Xác định thủ tục kiểm toán cần được thực hiện tiếp theo dựa trên những phát hiện trên.
 4. Nếu thực hiện kiểm kê rau quả, kiểm toán viên phát hiện giá trị cuối kỳ của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính cao hơn đáng kể so với kết quả kiểm kê, kiểm toán viên yêu cầu Công ty X điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính nhưng Ban Giám đốc Công ty X không đồng ý điều chỉnh. Vậy kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiên kiểm toán loại gì?

Câu 4 (2 điểm):

Tổng công ty than Quảng Ninh là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than. Tổng công ty này hoạt động theo sự giám sát của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sức khỏe và an toàn lao động do nhà nước quy định. _

Anh/chị là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thê cuộc kiểm toán (của Công ty kiểm toán CPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/07/2015 của Tổng công ty than Quảng Nĩnh. Tổng công ty này có hàng loạt các mỏ than ở một số địa phương khác nhau trên khu vực phía Bắc. Anh/chị đang soát xét giấy tờ làm việc của cuộc kiểm toán. Bản dự thảo báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 360 tỷ đồng và tổng tài sản là 3.500 tỷ đồng. Trưởng nhóm kiểm toán có thể hiện tóm tắt các vấn đề cần quan tâm trong giấy tờ làm việc của mình như sau:

_ Tai nạn xảy ra tại Mỏ than số 18: Vào ngày 15/7/2015, đã xảy ra một tai nạn tại Mỏ than số 18, nhiều đường lò của mỏ này đã bị sụp, nguyên nhân do một số đường lò bị lụt. Điều này khiến cho 1/3 khu mỏ không thể tiếp cận được, các đường lò này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, Ban giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh cho rằng các khu vực còn lại của khu mỏ này vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động miễn sao các khắc phục sự cố đảm bảo rằng khu mỏ này đáp ứng được các yêu cầu của quy định về sức khỏe và an toàn lao động.

Vụ sập hầm lò này, may mắn không ai bị thương vong. Tuy nhiên, việc sụp hầm lò này khiến hư hại một số nhà cửa của khu đân cư kế bên khu mỏ. Theo kết quả giám định điều tra thì số nhà cửa này cần phải tháo đỡ hoàn toàn hoặc phải sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn sinh hoạt cho người dân địa phương. Có khoảng 20 hộ gia đình buộc phải tái định cư ở nơi khác và

 Tổng công ty than Quảng Ninh đang phải đôi mặt với việc đền bù và hỗ trợ các chị phí này.

_ Giá trị còn lại trên số kế toán của Mỏ than số 18 là 200 tỷ đồng. Đo không có công nhân mỏ nào bị thương vong, nên Ban Giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh quyết định không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước sự việc này.

Yêu cầu:

 1. Anh/chị đưa ra ý kiến của mình về các vần đề cần quan tâm;
 2. Anh/chị cho biệt các băng chứng kiểm toán nào cần phải thu thập khi anh/chị soát xét giấy tờ làm việc và báo cáo tài chính của Tổng công ty than Quảng Ninh.

Câu 5 (2 điểm):

Công ty Minh Trí là nhà bán lẻ các sản phẩm gia dụng. Trong năm công ty thực hiện rất nhiều các đơn đặt hàng được gửi tới từ phía người mua hàng. Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền, Kiểm toán viên ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

 • Tắt cả các đơn đặt hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thầm quyển; _
 • Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi số doanh thu, thu tiền hàng và người có thâm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng;
 • Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hoá đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm bán và ghi chép vào số kế toán;
 • Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi số các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi số theo thời gian.

u cầu:

 1. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào? Những sai phạm đó có thể ảnh hưởng tới cơ sở dẫn liệu nào của báo cáo tài chính?
 2. Đề xuất một thử nghiệm kiểm soát phù hợp với mỗi thủ tục kiểm soát trên.

Chúc bạn ôn thi hiệu quả!

Xem thêm các bài viết liên quan tại đây!

>>[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán 2020 bí kíp đi thi

>>Xem thêm: “Chiến thuật” thi chứng chỉ hành nghề chắc chắn đậu 2020

>> [HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2019 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA năm 2020

Đề thi CPA 2016 Môn kế toán tài chính kế toán quản trị nâng cao

Đề thi CPA 2016 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao để áp dụng ôn luyện

Đề thi CPA môn phân tích và hoạt động tài chính nâng cao

Đề thi CPA 2016 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Đề thi CPA 2016 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi CPA 2016 môn thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo- đầy đủ nhất

Đề Thi CPA 2017 Môn Tiếng Anh Trình Độ C Như Thế Nào?

Đề thi CPA 2017 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao để áp dụng ôn luyện

Đề thi CPA 2017 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi CPA 2017 môn thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Taca – kiến tạo sự nghiệp !

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan