Lưu ý trọng yếu về chi phí nhân công năm 2018 khi làm BCTC năm 2018-2019