Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN 2018 -Kế toán và chủ doanh nghiệp phải biết