Hàng tồn kho “cục máu đông” của doanh nghiệp & những vấn đề dễ bị cơ quan thuế “sờ đến”