Tại sao những nỗ lực phân tích data lại "sa lầy" trước khi tăng quy mô?