Tổng hợp kiến thức phân tích dữ liệu quản trị nhằm kiểm soát rủi ro