Trọng tâm của đề thi CPA 2015 môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao, tập trung vào những nội dung gì? Bạn cần nắm những nội dung trước khi bắt tay vào luyện đề, cũng như nâng cao hiệu quả khi tổng ôn hơn.

Đề thi cpa 2015 Môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao (đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ ĐỀ THI VIẾT (đề chẵn)
          KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ  MÔN THI: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 (2 điểm):

 1. Phân biệt sự khác nhau giữa chi phí phải trả (tài khoản 335) và dự phòng phải trả (tài khoản 352). Cho ví dụ minh họa thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh có chỉ phí phải trả, dự phòng phải trả và định khoản kế toán nghiệp vụ này.
 2. Trình bày nguyên tắc ghi giảm doanh thu trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hoặc hàng bán bị trả lại. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2 (2 điểm):

 1. Trình bày phương pháp kế. toán trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm sản xuất ra đề khuyến mại (theo pháp luật về thương mại).
 2. Trường hợp giao dịch về cung cấp địch vụ thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ phân công việc đã hoàn thành. Anh/chị hãy nêu các phương pháp xác định phân công việc đã hoàn thành làm cơ sở ghi nhận doanh thu và cho ví dụ minh họa về một phương pháp.
 3. Nêu các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán?

Cân3(2 điểm):  Doanh nghiệp B trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đơn vị tính:1.000 đồng)

 1. Xuất kho hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa có thuế GTGT là 3.500.000, thuê suất thuê GTGT là 10⁄4, người mua đã thanh toán toàn bộ băng tiên gửi ngân hàng (đã nhận được giây báo có), giá vốn hàng hóa xuất bán là 2.000.000.
 2. Nhận được thông báo của Công ty liên doanh Hoa Mai về khoản cỗ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 100.000.
 3. Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình ở bộ phận bán hàng, nguyên giá TSCĐ hữu hình 800.000, giá trị hao mòn lũy kế 650.000. Giá bán TSCĐ thanh lý theo giá chưa có thuế GTGT 100.000, thuê GTGT 10%, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng.
 4. Tổng chí phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ theo giá chưa có thuế GTGT là 100.000, thuê GTGT là 10% và chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ theo giá chưa có thuế GTGT là 50.000, thuế GTGT 10% đều đã thanh toán băng tiền gửi ngân hàng. Biết rằng có 20% chỉ phí bán hàng phát sinh trong kỳ không được tính vào chỉ phí được trừ. đề tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Toàn bộ chỉ phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác phát sinh trong kỳ đều được tính vào chỉ ph được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Yêu cầu:

 1. Lập định khoản các nghiền vụ kinh tế trên (kê cả bút toán kết chuyên) và tính thuế TNDN phải nộp trong kỳ, biết:thuế suất thuế TNDN là 22%.
 2. Trình bày các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Biết rằng trong kỳ, doanh nghiệp không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào khác ngoài Các nghiệp ‘ vụ nói trên.

Câu4: (2 điểm)

Công ty Hà Nội mua toàn bộ cổ phần của công ty Hải Nam và trở thành công ty mẹ của công ty Hải Nam từ ngày 1.1.2013. Giữa 2 công ty có một số nghiệp vụ nội bộ phát sinh như sau: (đơn vị tính: nghìn đồng)

1. Công ty Hải Nam bán một thiết bị còn mới cho công ty Hà Nội, giá bán 100.000, nguyên giá của thiết bị này đối với công ty Hải Nam là 82.000. Nghiệp vụ này phát sinh vào ngày 1 tháng 7 năm 2013. Thiết bị này là tài sản cố định đối với cả 2 công ty và được dùng phục vụ cho mục đích bán hàng. Tỷ lệ khấu hao năm là 5% theo nguyên giá.

2. Ngày 1 tháng 7 năm 2013, công ty Hải Nam bán hàng hóa cho công ty Hà Nội với mức doanh thu 8.000, giá vốn hàng bán 6.000. Toàn bộ số hàng hóa này vẫn thuộc hàng tổn kho của công ty Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2013. Trong niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, công ty Hà Nội đã bán được 1⁄2 số hàng trên ra bên ngoài tập đoàn với doanh thu là 4.500.

3. Ngày 31 tháng 3 năm 2014, công ty Hà Nội phát hành 1.000 trái phiếu theo mệnh giá, lãi suất năm 6%, mệnh giá 100/trái phiếu, thời gian đáo hạn của trái phiếu là 2 năm kê từ ngày phát hành. Công ty Hải Nam mua 400 trái phiếu trong số trái phiếu nêu trên. Tiền lãi được thanh toán vào ngày 30 tháng 9 và 31 tháng 3 hàng năm.

Yêu cầu:

Lập các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty Hà Nội và công ty Hải Nam cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%

Câu 5 (2 điểm) Công ty An Bình sử dụng VLA để sản xuất sản phẩm B. Tình hình hàng tồn kho của công ty vào đầu tháng 12/2015 như sau:

Tình hình biến động HTK tại công ty trong tháng 12 như sau:

 1. Mua và nhập kho VLA: số lượng ghi trên hóa đơn 20.000 kg, giá mua ghi trên hóa đơn chưa có thuế GTGT 10% là 14.000đ, thực nhận 19.500 kg, thiếu trong định mức: 500 kg, công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản và được hưởng, chiết khấu 1% bằng tiền mặt.
 2. Xuất 5.000 kg VLA_ cho sản xuất sản phẩm và 15.000kg VLA để góp vốn liên doanh, giá do Hội đồng liên doanh xác nhận 16.000/kg
 3. Xuất bán 3.000 sp B với giá 33.000/sp chưa bao gồm thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán
 4. Mua 10.000 kg VLA đã nhập kho đủ và thanh toán bằng tiền vay ngăn hạn ngân hàng. Giá mua chưa gồm thuế GTGT 10% là 13. 000đ/kg
 5. Nhập kho 5.000 SPB với giá thành 30.000/sp

Yêu cầu

 1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty An Bình biết công ty tính giá xuất HTK theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ.
 2. Hãy xác định và thực hiện hạch toán số dự phòng giảm giá HTK cần lập vào thời điểm 31/12/2015 nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của VLA là 200.000.000, của SPB là 220.000.000

Đề thi cpa 2015 Môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao(đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ ĐỀ THI VIẾT (đề chẵn)
          KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ  MÔN THI: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2015 (Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 (2 điểm):

 1. Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc giá gốc theo quy định của chuân mực kê toán Việt Nam số 01 – Chuẩn mực chung. Cho ví dụ minh họa với từng nguyên tắc.
 2. Trình bày các điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. Nêu nội dung các khoản thu nhập khác phản ánh vào tài khoản 711 – Thu nhập khác.

Câu 2 (2 điểm):

a. Một trong những nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp là “Doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với bản chát hơn là hình thức hoặc tên gói của giao dịch và phải được phân bô theo nghĩa vụ cưng ứng hàng hóa, dịch vụ”. Anh/chị hãy giải thích, cho ví dụ minh họa nguyên tắc kế toán trên thông qua một nghiệp vụ kinh tế phát sinh và định khoản kế toán nghiệp vụ này.

b. Anh/chị hãy trình bày phương pháp kế toán các giao dịch liên quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn trong 3 tường hợp:

_ Mua trái phiếu nhận lãi trước;

_ Mua trái phiếu nhận lãi định kỳ;

_ Mua trái phiếu nhận lãi sau.

Câu 3 (2 điểm):

Doanh nghiệp C trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đơn vị tính: 1.000 đông).

1. Mua 1 lô hàng hóa của công ty K chuyển bán thẳng cho công ty M, giá mua lô hàng hóa theo giá chưa có thuế GTGT 2.000.000, thuế GTGT 10%, 1⁄2 giá trị lô hàng hóa công ty đã thanh toán cho công ty K bằng tiền gửi ngân hàng. Lô hàng hóa bán cho công ty M theo giá bán chưa có thuế GTGT là 2.500.000, thuế suất thuế GTGT là 10%, Công ty M đã thanh toán 3/4 giá trị lô hàng bằng tiền gửi ngân hàng cho doanh nghiệp, số còn lại chấp nhận thanh toán trong vòng 20 ngày.

2. Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá TSCĐ hữu hình 600.000, giá trị hao mòn lũy kê 500.000. Giá bán TSCĐ thanh lý theo giá chưa có thuế GTGT 150.000, thuê GTGT 10%, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng.

3. Nhận được thông báo của Công ty liên kết Hoàng Dương về khoản cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 30.000.

4.Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ theo giá chưa có thuế GTGT là 30.000, thuế GTGT 10% và chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ theo giá chưa có thuế GTGT là 20.000, thuế GTGT là 10% đều đã thanh toán băng tiền gửi ngân hàng.

Biết rằng có 10.000 chỉ phí bán hàng phát sinh trong kỳ không được tính vào chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Toàn bộ chỉ phí quản lý doanh nghiệp, chỉ phí khác phát sinh trong kỳ đều được tính vào chỉ phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Yêu cầu:

 1. Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên (kể cả bút toán kết chuyển) và tính thuế TNDN phải nộp trong kỳ, biết thuế suất thuế TNDN là 22%.
 2. Trình bày các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Biệt rằng trong kỳ, doanh nghiệp không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào khác ngoài các nghiệp vụ nói trên.

Câu 4 (2 điểm)

Công ty ABC có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 ( Đơn vị tính: 1.0004) Năm N, khi kiểm tra số liệu kế toán, công ty phát hiện thấy một lô hàng hóa trị giá 308.000 đã bán trong năm N-1 nhưng kế toán bỏ sót chưa ghi số bút toán giá vốn xuất bán và lô hàng hóa vẫn được trình bày trong bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N-1. Giả sử doanh nghiệp chịu thuế suất thuế TNDN là. 2,2%

Yêu cầu:

1, Xác định ảnh hưởng của sai sót nêu trên đến báo cáo tài chính năm N-L?

2. Nếu sai sót đó là không trọng yêu và được phát hiện sau khi báo cáo đi chính của công ty năm N-1 đã phát hành thì thủ tục xử lý thực hiện như thể nào?

3. Nếu sai sót đó là trọng yếu và được phát hiện sau khi báo ca chính của công ty năm N-1 đã phát hành thì thủ tục xử lý thực hiện như thế nào?

Câu 5 (2 điểm):

 Có tài liệu tại một DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuê GTGT theo phương pháp khâu trừ, hãy lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau (Ðvt 1000):

 1. Mua một số TSCĐ hữu hình gôm:

– TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, theo HĐGTGT giá mua chưa thuế 720 000, thuế GTGT 10%. Tài sản đã bàn giao cho bộ phận sản xuất. Chi phí vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt, chạy thử bằng tiền mặt theo giá có thuế GTGT 6 600 (thuế GTGT 10%). Tài sản được đầu tư từ nguôn vôn kinh doanh 426 000, còn lại từ nguồn vốn đầu tư XDCB 20% và vay dài hạn 80%. Thanh toán tiền mua tài sản từ TKTGNH và vay dài hạn.

 – TSCĐ dùng vào hoạt động phúc lợi tập thể, theo HĐGTGT giá mua chưa thuế 120 000, thuế 10%. DN đã thanh toán từ tài khoản tiền gửi ngân hàng thuộc quỹ phúc lợi (đã có báo nợ)

 1. Nhượng bán 10 000 cô phiêu đầu tư vào công ty P, mệnh giá 10/CP, giá gộc 23/CP, giá bán 25/CP, đã thu qua tài khoản TGNH, chỉ phí môi giới bằng tiền mặt 0,22 giá trị giao dịch. Sau giao dịch quyền kiểm soát của DN tại công ty P chuyên từ 52% xuống còn 40% với số cổ phiếu hiện còn năm giữ 30 000.

_ Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người cung cấp B để trừ nợ tiền hàng. Giá bán 138 000, giá gốc 140 000, số cổ phiếu còn lại có giá gốc 360 000. Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty ở công ty M giảm từ 25% xuống còn 18%.

 1. Mua 2 000 kg nguyên vật liệu của công ty B, theo hóa đơn GTGT giá mua chưa thuế 16/kg, thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng đã thanh toán bằng TGNH (đã có báo Nợ). NVL về nhập kho phát hiện thiếu 25 kg hàng. DN xác định do hao hụt tự nhiên (0,5%), số còn lại chưa rõ nguyên nhân. Chi phí vận chuyền, bốc đỡ hàng bằng tiền mặt 2 420 (trong đó thuế GTGT 10%).
 2. Thu hồi khoản nợ phải thu của khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng (đã nhận được giây báo Có), số tiền là 3.000.000.
 3. Xuất kho vật liệu đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, trị giá vật liệu xuất kho là 500.000, giá trị vật liệu đem góp vốn được hội đồng liên doanh đánh giá là 450.000.
 4. Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá TSCĐ hữu hình 1.300.000, giá trị hao mòn lũy kế 1.200.000. Giá bán TSCĐ thanh lý theo giá chưa có thuế GTGT 120.000, thuế GTGT 10% đã thu bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí tân trang lại TSCĐ trước khi thanh lý theo giá chưa có thuế GTGT 4.000, thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt.

xem thêm các bài viết liên quan 

Chiến thuật thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 chắc chắn đậu

[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA & chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 bí kíp đi thi

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA năm 2019

>> [Hot] Đề Thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2018 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA & chứng chỉ hành nghề kế toán 2019

Taca- kiến tạo sự nghiệp! 

Đề Thi CPA 2015 Môn Kế Toán Tài Chính Và Kế Toán Quản Trị Nâng Cao
1 (20%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan