Nội Dung

Tổng hợp các câu hỏi và bài tập trọng yếu trong Đề thi CPA 2018 môn kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

CPA – Certified Public Accountants là một chứng chỉ hành nghề của kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thông qua một kì thi được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần vào quý III hoặc quý IV. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập tình huống. Mỗi môn thi, người dự thi làm bài trong thời gian 180 phút, riêng ngoại ngữ là 120 phút. Theo đó, các thí sinh phải trải qua 7 môn thi, bao gồm: Môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao, môn Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao, môn Thuế và quản lý thuế nâng cao, môn Pháp luật về kinh tế và pháp luật doanh nghiệp, môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao, môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, môn Ngoại ngữ.

Đối với việc ôn thi CPA, việc tham khảo đề thi các năm trước sẽ giúp bạn định hình được cấu trúc đề thi, cách ra đề và các dạng bài tập. Hiểu được điều đó, Học viện TACA gửi đến quý học viên và các bạn bộ đề Đề thi CPA đầy đủ nhất qua các năm.

Tham khảo

Bộ tài liệu ôn thi CPA đầy đủ nhất

 

Đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao chi tiết tại đây:

A. Đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ĐỀ THI VIẾT NĂM 2018 (Đề 01)

CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: Bài tập về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu (2,0 điểm)

 • Trình bày khái niệm doanh thu. Trình bày các quy định về điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14- Doanh thu và thu nhập khác (1 điểm).
 • Trình bày phương pháp kế toán mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trao đối với 1 TSCĐ hữu hình không tương tự theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (1 điểm).

Câu 2: Bài tập về cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính (2,0 điểm)

Bỏ qua các tác động về thuế, thí sinh chí cần nêu cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính, không cần nêu các bút toán định khoản:

 1. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận trị giá nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao trong định mức và trị giá nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường?
 2. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận khoản chi phí lãi vay liên quan trực tiếp trong thời gian đầu tư xây dựng công trình tại chủ đầu tu và tại nhà thầu thi công theo Thông tư 200/2006/TT-BTC.
 3. Nêu nội dung phản ánh và ý nghĩa của chỉ tiêu “Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ” và chỉ tiêu “Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ” trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận khoản chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ và chi phí bảo hiếm cháy, nô trong quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa.
 4. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp kế toán khi mang hàng tồn khi đi góp vốn vào doanh nghiệp khác và sử dụng hàng tồn kho để thanh toán khi mua lại phần vốn góp tại doanh nghiệp khác? Sự khác biệt trên báo cáo tài chính của bên được đầu tư như thế nào?

Câu 3: (2,0 điểm)

Công ty CP An Bình, có tài liệu sau, công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: (Đơn vị tính: triệu đồng)

 • Ngày 01/02/2016, công ty mua một máy thi công chuyên dụng, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 64.600, chi phí vận chuyển và lắp đặt là 200, phụ tùng đi kèm là 45, thời gian sử dụng dự kiến là 20 năm, khấu hao theo phương pháp dương thăng, đã bàn giao để sử dụng. Xác định giá trị ghi nhận ban đầu của cấc tài sản và tính khấu hao năm 2016.
 • Ngày 01/10/2017 công ty trao đổi máy thi công trên lấy một tòa văn phòng của công ty CP A&B, giá trị cùa tòa văn phòng được xác định là 51.000 (trong đó giá trị của nhà cửa là 31.000, giá trị quyền sử dụng đất là 20.000), công ty CP A&B thanh toán cho công ty CP An Bình 2.500 bằng chuyển khoản. Xác định giá trị ghi nhận ban đầu của tòa văn phòng, thu nhập và kết quả từ hoạt động trao đổi tài sản của hoạt động trao đổi tài sản mà công ty CP An Bình phải chịu là 75.

Câu 4: Bài tập tình huống về tính toán và lập các bút toán liên quan đến các khoản đầu tư (2,0 điểm)

Công ty XT (sở hữu một sổ công ty con) mua 2.000.000 cổ phiếu phổ thông của công ty cổ phần ANT ngày 2/1/2016 với giá mua 64 tỷ đồng. Công ty XT đạt được quyền ảnh hưởng đáng kể trong ANT tài sản thuận của công ty ANT tại ngày 2/1/2016 là 240 tỷ đồng gồm:

 • Vốn góp của chủ sờ hữu: 80 tỷ đồng (Không có cố phiếu uu đài)
 • Thặng dư vốn cổ phần: 120 tỷ đồng
 • Quỹ đầu tư phát triển: 20 tỷ đồng
 • Lợi nhuận chưa phân phối: 20 tỷ đông

Tại ngày 2/1/2016, giá trị họp lý của tài sản và nợ phải trả của công ty ANT bằng nhau, trừ một tài sản cố định hữu hình dùng cho quản lý doanh nghiệp có giá trị ghi sổ 20 tỷ đồng, giá trị họp lý là 25 tỷ đồng. Tài sản này có thời gian khâu hao còn lại là 10 năm.

Năm 2016, công ty ANT có lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, đã chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015 là 16 tỷ đồng và 2016 là 10 ty đồng.

Năm 2017, công ty ANT có lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng, chưa chia cổ tức. Đồng thời, trong năm 2017 công ty bán cho công ty ANT một lô hàng có giá vốn 5 tỳ đồng và giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 6 tỷ đồng. Cuối năm 2017, công ty ANT chưa bán ra ngoài.

Yêu cầu: Tính toán và lập các bút toán điều chỉnh liên quan khoản đầu tư vào công ty ANT để cung cấp số liệu cho lập BCTC hợp nhất của tập đoàn XT năm 2016, 2017?

Câu 5: Bài tập tình huống về báo cáo sản xuất (2,0 điểm)

Công ty HC sản xuất sản phẩm X. Tháng 10 năm N, có tài liệu như sau:

 • Số lượng sản phẩm dở dang đầu kì 80 sản phẩm. Tỷ lệ hoàn thành xét theo chi phí NVL là 70%, xét theo CPNCTT và chi phí sxc là 50%.
 • Thông tin về chi phí sx theo từng khoản mục chi phí sx như sau (ĐVT: 1000đ)

Khoản mục chi phí

Chi phí SXDD đầu
tháng
Chi phí SXPS trong
tháng
Chi phí NVL TT 347.200 3.024.000
Chi phí NCTT 84.000 1.000.000
Chi phí sxc 104.000 1.250.000
 • Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 500 sản phẩm, kiểm nghiệm nhập kho 480 sản phẩm và hỏng 20 sản phẩm không sửa chữa được. Cuối tháng còn 100 sản phẩm dở dang. Với độ chế biến hoàn thành về CP NVL là 60% về chi phí NCTT và chi phí sx là 40%. DN không thu hồi được phế liệu từ sản phẩm hỏng nên toàn bộ thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức được công nhân sản xuất bồi thường (Trừ vào lương). Sản phẩm hỏng là sản phẩm mới sản xuất trong kì. Yêu cầu:
 • Xác định khối lượng tương đương sản phẩm X theo phương pháp bình quân?
 • Lập báo cáo sản xuất sàn phẩm X theo phương pháp nhập trước xuất trước?

B. Đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ĐỀ THI VIẾT NĂM 2018 (Đề 02)

CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: Bài tập về nguyên tắc xác định TSCĐ và phương pháp kế toán bán hàng (2,0 điểm)

 • Trình bày nguyên tắc xác định TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Chuẩn mực kế toán 04 – Tài sản cổ định vô hình (1 điểm).
 • Trình bày phương pháp kế toán bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng tại đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư sổ 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (1 điểm).

Câu 2: Bài tập về cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính (2,0 điểm)

(Bỏ qua các tác động về thuế, thí sinh chỉ cần nêu cách thức ghi nhận trên báo cáo tài chính, không cần nêu các bút toán định khoản)

 1. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận Chi phí sản xuất chung cố định trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn mức bình thường và trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn mức bình thường
 2. Nêu sự khác biệt khi trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối với số thu (sau khi đã trừ các khoản thuế phải nộp) từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và thanh lý, nhượng bán Bất động sản đầu tư
 3. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp ghi nhận khoản cổ tức ưu đãi phải trả của cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành không có nghĩa vụ phải mua lại co phiếu ưu đãi và cổ tức ưu đãi phải trả của cổ phiếu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại cổ phiếu ưu đãi tại một thời điểm xác định trong tương lai (0,25 điểm);
 4. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp trình bày đóng tiền đối với khoản tiền chi cho vay và khoản tiền chi trả nợ gốc vay
 5. Nêu sự khác biệt giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu khi kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết? (thí sinh làm rõ 4 điểm sau: (i) Giá trị khoản đầu tư; (ii) Ghi nhận lợi nhuận từ liên doanh, liên kết; (iii) Đánh giá lại tài sản thuần; (iv) trình bày BCTC)

Câu 3: Bài tập tình huống (2,0 điểm)

 • Ngày 01/03/2017, Nhập khẩu một dây chuyền sản xuất, giá CIF là 32.000 USD (bao gồm cả phụ tùng đi kèm), chưa thanh toán; thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, doanh nghiệp đã nộp thuế bằng TGNH, Chi phí vận chuyền nội địa là 80.940.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng TGNH, chi phí lắp đặt chạy thử là 15.000,000 đồng chi bằng tiền mặt, phụ tùng đi kèm trị giá 1000 USD. Tỷ giá thực tế bán của ngân hàng là 23,550 VND/USD; tỷ giá thực tế mua của ngân hàng là 23.450 VNĐ/USĐ. Hãy xác định giá trị ghi nhận ban đầu của các tài sản? Xác định mức khấu hao năm 2017, biết thời gian sử dụng dự kiến 15 năm.
 • Công ty lắp thêm vào dây chuyền một bộ điều khiển tự động, trị giá 88.600.000 đồng, chi phí lắp đặt 5.000.000 đồng. Lắp đặt hoàn thành và bàn giao cho bộ phận sử dụng ngày 01/05/2018. Chi phí bảo dưỡng phát sinh năm 2018 là 6.500.000 đồng. Xác định giá trị của dây chuyền mới trình bảy trên báo cáo tài chính năm 2018? Tính khấu hao năm 2018, biết dây chuyền mới dự kiến sử dụng trong 15 năm.

Câu 4: Bài tập tình huống về lập bút toán điều chỉnh (2,0 điểm)

Công ty ITB sở hữu 75% công ty HS từ tháng 7 năm 2015. Năm 2016, 2017, có các thông tin liên quan giữa 2 công ty này như sau:

 1. Ngày 1/4/2010 công ty HB bán cho công ty HS hàng hóa X có giá vốn 4 đồng và giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 5 tỷ đồng. Công ty ITS mua hàng hóa X về làm TSCĐ dùng cho bộ phận quản ỉý doanh nghiệp có thời gian khấu hao 5 năm. Công ty HS chưa thanh toán tiền cho công ty HB.
 2. Ngày 25/6/ 2017, công ty HS đã thanh toán cổ tức năm 2016 cho công ty HB là 3 tỷ đồng
 3. Ngày 1/10/2017, công ty HS bán cho công ty HB một lô hàng hóa có giá vốn 3
  tỷ đồng và giá bán 3,6 tỷ đồng chưa có thuế GTGT 10%. Cuối năm 2017, công ty HB mới bán dược 60% sổ lượng hàng mua của công ty HS ra ngoài.
 4. Ngày 1/11/2017, công ty HS tạm ứng cổ tức nãm 2017 cho cổ đồng với số tiền 5 tỷ đồng bằng TGNH.

Yêu cầu: Lập bút toán điều chỉnh liên quan đến các thông tin nêu trên phục vụ cho lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, 2017 của tập đoàn có công ty mẹ HB?

Câu 5: Bài tập tình huống về báo cáo sản xuất (2,0 điểm)

Công ty HC sản xuất sản phẩm X. Tháng 10 năm N, có tài liệu như sau:

 • Số lượng sản phẩm dở dang đầu kì 100 sản phẩm. Tỷ lệ hoàn thành xét theo chi phí NVL là 60%, xét theo CPNCTT và chi phí sxc là 40%.
 • Thông tin về chi phí sx theo từng khoản mục chi phí sx như sau (Đvt: 1000đ)
Khoản mục chi phí Chi phí SXDD đầu
tháng
Chi phí SXPS trong
tháng
Chi phí NVL TT 372.000 4.620.000
Chi phí NCTT 126.000 1.360.000
Chi phí sxc 144.000 1.900.000
 • Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 600 sản phẩm, kiêm nhiệm nhập kho 570 sản phẩm và hỏng 30 sản phẩm không sửa chữa được. Cuối tháng còn 150 sản phẩm dở dang, mức độ chế biến hoàn thành về CPNVLTT là 80%, về chi phí chế biến là 60%; 50 sản phẩm hỏng mức độ chế biến hoàn thành về chi phí NVLTT 80% và các chi phí chế biến 60%. Công ty không thu hồi được phế liệu từ sản phẩm hỏng nên toàn bộ thiệt hại về sản phẩm hỏng ngoài định mức được công nhân sản xuất bồi thường (Trừ vào lương). Sản phẩm hỏng là sản phẩm mới sân xuất trong kì.
 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ vượt mức bình thường 10%. Trong chi phí sản xuất chung, có chi phí sản xuất chung cố định 1.000.000, công suất hoạt động thực tế của máy móc thiết bị sản xuất bằng 80% công suất bình thường.

Yêu cầu: Lập báo cáo sản xuất sản phẩm X theo phương pháp nhập trước xuất trước?

Trên đây là bộ đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao.

Hãy tham khảo ngay bộ tài liệu ôn thi CPA tại đây để bạn có thể ứng dụng luyện đề tốt hơn!

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

Đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan