Để có thể nắm vững được cấu trúc đề thi cũng như dự đoán các nội dung có trong đề thi và có một kế hoạch ôn thi hiệu quả thì việc phân tích cấu trúc đề thi là cần thiết.
Đề thi môn tài chính 2015 cũng giống như đề những năm gần đây gồm 5 câu chia làm 2 phần: phần 1- lý thuyết (2 câu), phần 2 – Bài tập(3 câu).
Về phần lý thuyết đề thi thường tập trung vào các dạng câu hỏi về định nghĩa, giải thích ý nghĩa, công thức tính nếu có.
Về phần bài tập thường nằm trong:
Chương 3 – Rủi ro và tỷ suất sinh lời
Chương 6 – Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp
Chương 8 – Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy
Đây cũng chính là 3 chương quan trọng nhất mà bạn cần dành 80% thời gian để ôn luyện thật kỹ

Đề thi 2015 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao (đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN

VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2015

ĐỀ THI VIẾT 

MÔN THI: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NÂNG CAO

                                                                            (Thời gian làm bài 180 phút)

A.Câu hỏi về phần lý thuyết

Câu 1 (2 điểm):

Phân tích nội dung các biện pháp quản lý nợ phải thu của doanh nghiệp? Theo bạn, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp cần làm gì đề xây dựng chính sách bán chịu hợp lý nhằm góp phần quản lý nợ phải thu có hiệu quả hơn?

Câu 2:(2 điểm)

“Giữ lại lợi nhuận là phương thức huy động. vốn thuận tiện nhất và có chỉ phí thập nhất đối với doanh nghiệp” Hãy bình luận về nhận định trên. Trong trường hợp nào doanh nphiệp nên giữ lại lợi nhuận?

B. Câu hỏi về phần bài tập

Câu 3 (2 điểm);

Tổng tài sản của Công ty cổ phần Thịnh Phát tính đến ngày 1/1N là 25 tỷ đồng. Kết cấu nguồn vốn của công ty được coi là tối ưu như sau:

 • Vốn vay (vay dài hạn): 40%
 • Vốn cô phần thường: 60%

Trong năm tới, công ty dự tính tăng thêm vốn hoạt động là 5 tỷ đồng.

Công ty đã thỏa thuận với ngân hàng ABC để được vay theo mức vay và lãi suất như sau: . –

 • Từ 0— 1,5 tỷ đồng lãi suất 10%/năm
 • Từ trên 1,5 tỷ đến 3 tỷ lãi suất 12%/năm
 • Từ trên 3 tỷ lãi suất 13%/năm

Thị giá cổ phiếu thường của công ty hiện tại là 30.000đồng. Nếu công ty phát hành thêm cô phiêu thường mới thì giá phát hành dự kiến là 29.000 đồng, chỉ phí phát hành là 2.900 đông/cổ phiếu. Công ty thanh toán cổ tức hiện tại là 1.500 đồng/cổ phần, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức kỳ vọng trong các năm tiếp theo là 5%. Lợi nhuận tái đầu tư của công ty ước tính 1860 triệu đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho công ty là 22%.

Yêu cầu:

 1. Nếu cơ cấu vốn hiện tại của công ty được giữ nguyên thì nhu cầu vến cổ phần thường cần được tài trợ thêm trong năm là bao nhiêu?
 2. Tính chi phí sử dụng vốn cô phần thường và chỉ phí sử dụng vốn cổ phần thường mới phát hành?
 3. Có bao nhiêu điềm gãy của đường chi phí cận biên? Xác định các điểm gãy? Vẽ đô thị đường chỉ phí cận biên?
 4. Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân trong mỗi khoảng gãy của đường chi phí cận biên?

Câu 4 (2 điểm): Một doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn (PP) để thẩm định 4 dự án loại trừ nhau: (ĐVT: triệu đồng)

Câu5 (2 điểm)

Công Ty Hoàng Nguyên đang xem xét 5 dự án độc lập như sau:

Công ty có cơ cầu vốn mục tiêu bao gồm 60% Vốn cỗ phần thường và 40% Nợ. Doanh nghiệp có thể tăng Nợ không giới hạn với chỉ phí nợ trước thuế là 11%. Doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận là 600.000 $ và giá cổ phiếu là 42$/ cổ phiếu. Chi phí phát hànhliên quan đến việc phát hành mới là 2 mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận của cty tiếp tục mong đợi phat triển ở mức 6 % mỗi năm. Cổ tức năm sau (D1) được dự báo là 4$. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

Yêu cầu:

 1. Điểm gãy lợi nhuận giữ lại là bao nhiêu?
 2. Chí phí vốn bình quân cao nhất là bao nhiêu?
 3. Dự án nào sẽ được chấp nhận?
 4. Giả sử dự án A được lựa chọn. Tuy nhiên, Giám đốc tài chính công ty nhận thấy rằng cơ cầu vốn mục tiêu 40% Nợ và 60% Vốn, cô phần thường áp dụng với dự án A là chưa phù hợp. Cơ cầu vốn mới được cân nhắc là 50% nợ, 50% vốn cỗ phần thường. Để thực hiện được thay đổi này, công ty phát hành thêm khoản nợ và sử dụng số tiền thu được để mua lại cổ phiếu thường. Giả định cơ cấu vốn thay đổi không ảnh hưởng đến tổng giá trị tài sản, thu nhập hoạt động hoặc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Giả sử tất cả cỗ phiếu thường đươc mua lại với giá 44$/ cổ phiếu cao hơn so với giá cổ phiếu hiện tại 42$. Chỉ phí vôn cỗ phần thường mới của công ty là bao nhiêu nếu công ty chấp nhận cơ cấu vốn gồm 50% nợ và 50% vốn cô phần thường.

Đề thi cpa 2015 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao( đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN

VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2015

ĐỀ THI VIẾT 

MÔN THI: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NÂNG CAO

                                                                              (Thời gian làm bài 180 phút)

A. Câu hỏi về phần lý thuyết

Câu 1 (2 điểm):

 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cỗ tức của công ty cổ phần? Trong trường hợp nào công ty nên thực hiện chính sách thặng dư cỗ tức? Hãy nêu ưu, nhược điềm của chính sách này đối với công ty cổ phần?

Câu 2: (2 điểm)

a. Phân tích tác động của chỉ phí vốn tới quyết định lựa chọn nguồn tài trợ vốn và ra quyết định lựa chọn dự án của doanh nghiệp.

b. Tại Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo Anh/Chị, xu hướng này có gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán Việt Nam không? Các điều kiện nào theo quy định của Việt Nam cho phép một doanh nghiệp được phát hành trái phiếu ra công chúng.

B. Câu hỏi về phần bài tập

Câu 3 (2 điểm):

Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới hiện đang sử dụng một thiết bị đã mua và đưa vào sử dụng cách đây 2 năm với nguyên giá là 980 triệu đồng, thời gian sử dụng hữu ích được xác định là 7 năm. Công ty đang cân nhắc việc mua thiết bị mới thay thế cho thiết bị này, thiết bị mới có nguyên giá là 1200 triệu, thời gian sử dụng của thiết bị này là 5 năm, giá trị thanh lý sau 5 năm sử dụng không đáng kẻ.

Việc thay thế thiết bị mới sẽ cho phép công ty tăng được sản lượng sản xuất tiêu thụ và do đó dự kiến doanh thu thuần hàng năm tăng thêm 300 triệu đồng, đồng thời việc sử dụng thiết bị mới cũng sẽ làm tiết kiệm chỉ phí nguyên vật liệu và lao động mỗi năm 125 triệu đồng. Tuy nhiên việc thay thế thiết bị mới đòi hỏi công ty phải bô sung thêm vốn lưu động thường xuyên là 150 triệu đồng, số vốn lưu động này được thu hồi toàn bộ cuối năm thứ năm khi kết thúc dự án.

Nếu thực hiện việc thay thế, thiết bị cũ có thể bán được ngay với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 720 triệu đồng (chi phí nhượng bán không đáng kể).

Yêu cầu: Xác định giá trị hiện tại thuần của dự án đầu tư thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới kể trên? Theo tiêu chuẩn này công ty có nên thay thế thiết bị cũ hay không?

Biết rằng: Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22% và nộp thuế thuế trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thăng và chi phí sử dụng vốn của dự án là 12%/năm.

Câu 4 (2 điểm)

a) Tại công ty XYZ, sản lượng bình thường của một xưởng SX là 6.000 SP, các SP này được bán ra với giá là 52.000 đồng/SP. Chị phí tương ứng với sản lượng trên là: Tổng định phí hoạt động (F) là 48 triệu đồng, tổng biến phí (V) là 168 triệu đồng. Công ty muốn thực hiện dự án cở khí hóa xưởng. Dự kiến khi thực hiện cơ khí hóa, với sản lượng là 6.000SP thì tổng định phí sẽ gia tăng 40 triệu đồng; tuy nhiên biến phí sẽ giảm còn 108 triệu đồng.

Yêu cầu:

 1. Xác định điểm hòa vốn trước và sau khi cơ khí hóa? Cho nhận xét?
 2. Nghiên cứu sự biến động của chỉ phí hoạt động của đơn vị SP? Cho nhận xét?
 3. Cho biết công ty có nên thực hiện dự án cơ khí hóa này không? Tại sao?

Câu 5 (2 điểm):

Công ty Nam Hoàng có ROE (tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu) năm vừa qua là 10%. Ban Giám đốc công ty mong muốn tăng tỷ lệ ROE bằng cách đưa ra một kế hoạch sản xuất mới, trong đó sử dụng 45% nợ vay, với chi phí lãi vay hàng năm 350 triệu đồng. Ban giám đốc ước tính EBIT (lợi nhuận trước lãi vả thuế) là 2500 triệu đồng trên doanh thu 20 tỷ đồng, vòng quay tải sản là 1,5. Với các điều kiện trên và thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 25%, thì ROE của doanh nghiệp có thê tăng, lên bao nhiêu?

Xem thêm các bài viết tại đây !

>>[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 bí kíp đi thi

>>Xem thêm: “Chiến thuật” thi chứng chỉ hành nghề chắc chắn đậu 2019

>> [HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2018 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

Đề thi cpa 2015 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề thi cpa 2015 môn phân tích hoạt động tài chính nâng cao 

Đề thi cpa 2015 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi cpa 2015 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao

Đề thi cpa 2015 môn tiếng anh trình độ c 

Đề thi cpa 2015 môn kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao

TACA KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP !

 

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan