Nội Dung

Môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao được coi là một trong những môn giúp gỡ điểm trong kỳ thi CPA. Đề thi CPA môn Phân tích có 5 câu, mỗi câu 2 điểm. Trong đó, có 2 câu lý thuyết và 3 bài tập.

Muốn hoàn thành được được đề thi này trong vòng 180 phút, bạn cần hiểu lý thuyết, thuộc công thức và nắm vững các bước làm bài tập. Để làm được điều này, chắc chắn bạn không thể bỏ qua các bước luyện giải đề thi trong quá trình ôn luyện.

Trong bài viết này, Taca đã tổng hợp lại đề thi CPA môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao từ năm 2015 đến 2019. Hi vọng bộ đề này sẽ giúp bạn ôn thi hiệu quả hơn.

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2019 (đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày hệ thống chỉ tiêu cơ bản sử dụng phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp. Theo anh chị, để phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu và cho ví dụ minh họa về ý nghĩa của từng cơ sở dữ liệu được sử dụng phân tích một chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp.

Câu 2 (2 điểm)

Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN Đầu năm Cuối năm
A. Tài sản ngắn hạn 231.929 554.896
B. Tài sản dài hạn 278.543 257.008
TỔNG TÀI SẢN 510.472 811.904
NGUỒN VỐN Đầu năm Cuối năm
A. Nợ phải trả 158.170 419.205
I. Nợ ngắn hạn 157.600 295.735
II. Nợ dài hạn 570 123.470
B. Vốn chủ sở hữu 352.302 392.699
TỔNG NGUỒN VỐN 510.472 811.904

Yêu cầu:

Phân tích khái quát khả năng thanh toán của công ty bánh kẹo MP thông qua 2 chỉ tiêu

Hệ số khả năng thanh toán Tổng quát và Hệ số khả năng thanh toán Nợ ngắn hạn.

Câu 3 (2 điểm)

Công ty Cổ phần VAC chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -66 tỷ đồng năm 2017, 116 tỷ đồng năm 2018. Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty như dưới đây:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty (1 năm có 365 ngày).

Chỉ tiêu 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Phải thu của khách hàng 478 423 252
Hàng tồn kho 820 610 445
Phải trả người bán 220 175 118
Nợ ngắn hạn 1.251 1.250 898
Vốn chủ sở hữu 743 559 517

 

Chỉ tiêu 2018 2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.613 2.489
Giá vốn hàng bán 2.972 2.052
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 641 437
Chi phí lãi vay 105 74
Chi phí bán hàng 102 67
Chi phí quản lý doanh nghiệp 211 150
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 223 146
Lãi (lỗ) khác (5) (8)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 218 138
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 34 22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 184 116

Câu 4 (2 điểm)

Trích Báo cáo tài chính của Công ty Dược HG:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

 1. Bảng cân đối kế toán:
Chỉ tiêu 31/12/N 31/12/N-1 31/12/N-2
A. Tài sản ngắn hạn 2.939.185 2.746.073 2.221.373
B. Tài sản dài hạn 1.148.295 1.199.269 1.141.826
Tổng cộng tài sản 4.087.480 3.945.342 3.363.199
C. Nợ phải trả 1.328.386 1.075.559 841.963
D. Vốn chủ sở hữu 2.759.094 2.869.783 2.521.236
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Chỉ tiêu Năm N Năm N-1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.569.014 4.153.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 506.261 370.814
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.062.753 3.783.045
6. Doanh thu hoạt động tài chính 88.780 57.818
11. Thu nhập khác 6.757 15.121
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 642.389 688.642

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?

2/ Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tô hệ số tự tài trợ bình quân tác động đến chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của công ty?

Câu 5 (2 điểm)

Trích thông tin trên bảng cân đối kế toán của công ty Hoàng Phú qua các năm như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tài sản Năm 2019 Năm 2018
Tài sản ngắn hạn 54.000 48.000
Trong đó: chi tiết một số khoản mục
– Tiền 2.160 1.800
– Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1.440 1.800
– Phải thu khách hàng 10.800 10.800
– Hàng tồn kho 21.600 12.000
Tài sản dài hạn 90.000 48.000
Tổng tài sản 144.000 96.000
Nguồn vốn Năm 2019 Năm 2018
Nợ ngắn hạn 12.240 9.600
Nợ dài hạn 84.000 38.400
Vốn chủ sở hữu 47.760 48.000
Vốn góp của chủ sở hữu 44.400 44.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.360 3.600
Tổng nguồn vốn 144.000 96.000

Yêu cầu:

1. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 để cho thấy:

– Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.

– Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: hệ số tài trợ thường xuyên.

– Khả năng thanh toán nợ, thông qua: hệ số khả năng thanh toán tổng quát.

(làm tròn đến 3 số lẻ).

2. Tính toán, phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 bằng chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh

(Làm tròn đến 3 số lẻ).

 

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2018 (đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày nội dung phân tích tình hình huy động vốn qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán

Trình bày nội dung phân tích tình hình huy động vốn qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán. Theo anh chị, có cơ cầu nguồn vốn huy động tối ưu hay không, xác định chỉ tiêu tài chính để nhận định sự tối ưu của cơ cấu nguồn vốn được huy động.

Câu 2 (2 điểm) 

Khái niệm, công thức, ý nghĩa, rủi ro khi xác định đòn bẩy kinh doanh

1. Nêu khái niệm về đòn bẩy kinh doanh? Công thức xác định đòn bầy kinh doanh? Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh? Rủi ro và lợi ích khi doanh nghiệp duy trì đòn bẩy kinh doanh cao. (1 điểm)

2. Nêu công thức xác định thời gian hòa vốn, công suất hòa vốn? Ý nghĩa của việc đo lường công suất hòa vốn? Khoảng cách an toản về công suất là gì? (1 điểm)

 Câu 3: (2 điểm) 

Tại công ty cổ phần xi măng BC có một số tài liệu sau: (Đơn vị; triệu đồng)

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát khả năng sinh lời của công ty thông qua các chỉ tiêu ROS, ROA, ROE?

2/ Phân tích sự tác động của hệ sô nợ trên vồn chủ sở hữu bình quân tác động đến hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)?

Câu 4 (2 điểm) 

Công ty X chuyên sản xuất và kinh đoanh ba loại sản phẩm: A, B và C có các thông tin dưới đây:

1. Tỷ lệ biến phí trên doanh thu của A là 40%, B là 55%, C là 50%.

2, Tổng định phí chung của công ty trong năm là 199.640.009 đồng,

3, Doanh thu dự kiến trong năm N là 609.000.000 đồng. Trong đó A là 30%, 3 là 45% và C là 251%.

Yêu cầu:

1, Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng lãi trên biến phí của công ty 3 năm N. Tính doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng và doanh thu hòa vốn của công ty X.

2, Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của công ty X và nhận xét

3, Nếu muốn kinh doanh só lãi cao hơn thì công ty X nên tăng sản lượng tiêu thụ loại sản phẩm nào trong ba sản phẩm trên, tại sao? Xác định mức doanh thu tiêu thụ để đạt được mức lợi nhuận mong muốn là 78.890.000 đồng/ năm.

Câu 5 (2 điểm) 

Trích báo cáo tài chính công ty may NB: (Đơn vị: triệu đồng)

Yêu cầu: Phân tích tình hình sinh lời ròng của vốn kinh doanh động của các hệ số tài chính?

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2018 (đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn (tài sản) qua các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán. Theo anh chị, có cơ cầu vốn (tài sản) tối ưu hay không, lý giải, cho ví dụ chứng minh.

Câu 2 (2 điểm) 

Công thức xác định điểm hòa vốn theo các tiêu chí: Sản lượng, doanh thu, thời gian, công suất

1. Trình bày công thức xác định điểm hòa vốn theo các tiêu chí: Sản lượng, doanh thu, thời gian, công suất. (1 điểm)

2. Điều kiện cơ bản để thực hiện nghiên cứu điểm hòa vốn là gì? Nêu ứng dụng nghiên cứu điểm hòa vốn trong: Lập kế hoạch sản xuất và bán ra để đạt lợi nhuận mong muốn, xác định khung giá bán sản phẩm? (1 điểm)

Câu 3 (2 điểm) 

Trích bảng cân đối kế toán của công ty khoáng sản X: (Đơn vị: Triệu đồng)

Yêu cầu:

1/ Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu phản ánh tình hình tự tài trợ và khả năng thanh toán?

2/ Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ?

Câu 4 (2 điểm) 

Công ty AB sản xuất và tiêu thụ hai loại sản phẩm là X và Y.  Có tài liệu liên quan đến 2 sản phẩm này như sau:Nội dung Sản phẩm X Sản phẩm Y Số lượng bán sản phẩm 20.000 4.000 Giá bán 1 sản phẩm 35.000 98.000 Biến phí sản xuất 1 sản phẩm 22.000 64.000 Tổng định phí 320.000.000

Yêu cầu:

1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí của công ty AB.

2. Tính doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng và doanh thu hòa vốn của công ty AB.

3. Giá sử công ty AB kinh doanh thêm sản phẩm Z. với giá bán 80.000/sản phẩm, biến phí 65.000/sản phẩm, số lượng bán 5.000 sản phẩm. Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí bao gồm cả sản phẩm Z. Xác định doanh thu hòa vốn mới của từng sản phẩm và của công ty AB, Theo bạn thì công ty AB có nên kinh doanh thêm sản phẩm Z không, tại sao?

Câu 5 (2 điểm) 

Một số chỉ tiêu tài chính của 2 doanh xây dựng năm N như sau:

1/ Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp trên?

2/ Doanh nghiệp nào sử dụng đòn bấy tài chính có tác động tích cực đến ROE? Tai sao?

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2017 (đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm)

Công thức tính các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp, ý nghĩa của từng chỉ tiêu

Trình bày các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp – Nêu công thức tính toán và ý nghĩa của từng chỉ tiêu. Lập bảng phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng thanh toán.

Câu 2: (2 điểm)

Rủi ro tài chính là khả năng không đạt được các mục tiêu vệ tài chính

Rủi ro tài chính là khả năng không đạt được các mục tiêu vệ tài chính. Rủi ro tài chính có thê được nhận diện thông qua sự biên động của các hệ số tài chính cơ bản được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hãy cho biết:

 1. Ý nghĩa của của phân tích rủi ro tài chính. (0,5 điểm)
 2. Với mỗi mục tiêu về (i) Khả năng thanh toán; (ii) Hiệu suất sử dụng vốn; và (iii) Khả năng sinh lời, hãy nêu hai (02) hệ số tài chính cơ bản được sử dụng đề nhận biết rủi ro. Đối với mỗi hệ số, hãy cho biết công thức xác định, nội dung kinh tế và dấu hiệu nhận biết rủi ro. (1,5 điểm)

Câu 3 (2 điểm)

Trích báo cáo tài chính của CTCP Bánh kẹo Y (Đơn vị tính: Triệu đồng)


Yêu cầu:

1/ Phân tích môi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của công ty thông qua số liệu trên?

2/ Phân tích tình hình công nợ phải thu của công ty thông qua số liệu trên?

Câu 4 (2 điểm) 

Công ty ABC kinh doanh hai loại sản phẩm X và Y, có tài liệu về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, đơn giá bán thuần, giá vốn hàng bán cho ] đơn vị sản phẩm và hàng tồn kho bình quân trong năm 20×6 như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Sản lượng tiêu thụ và đơn giá bán của cả hai sản phẩm đều tăng do chất lượng sản phẩm tăng. Trong kỳ, công ty đã thay đôi chât lượng nguyên vật liệu, thay nguyên vật liệu loại 2 thành loại 1.

Yêu cầu (Các yêu cầu độc lập nhau):

 1. Phân tích lợi nhuận gộp về bán hàng, bao gồm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tô (sản lượng, kêt câu, giá bán, giá vốn) đến biến động lợi nhuận gộp thực tế so với kế hoạch (chỉ số sản lượng được lấy 2 số lẻ). nêu nguyên nhân ảnh hưởng (không nêu nguyên nhân ngoài dữ liệu đề bài cho). Nhận xét xem việc thay đôi chât lượng nguyên vật liệu sử dụng trong năm của công ty ABC có hợp lý không?
 2. Đánh giá mức độ biến động tình hình luân chuyển hàng tồn kho thực tế . SO với kế hoạch, bao gồm tính toán số vòng quay hàng tôn kho và kỳ luân chuyên hàng tôn kho, nêu nguy ên nhân ảnh hưởng (không nêu nguyên nhân ngoài dữ liệu đề bài cho). Biết rằng thời gian một năm phân tích là 360 ngày. Vào giữa năm 20×6, nhà quản trị công ty ABC dự đoán nhu cầu về nguyên liệu loại 1 trên thị trường trong tương lai gần có khả năng tăng đột biến.

Câu 5 (2 điểm)

Công ty sản xuất và thương mại T&T có số liệu trên báo cáo tài chính từ năm 2014 như sau:

 1. Xác định các hệ số chi phí chủ yếu và hệ số sinh lời hoạt động (1 điểm)
 2. Dựa trên các hệ số chi phí chủ yếu, nhận diện sự thay đổi trong chiến lược cạnh tranh của công ty? (0.5 điểm)
 3. Dựa trên phân tích doanh thu và chi phí, xác định các yếu tố chủ yếu dẫn đến biến động lợi nhuận năm 2016. (0.5 điểm).

 

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2016 (đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm)

Trình bày Hệ thống chỉ tiêu cơ bản sử dụng đề phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính. Nêu ý nghĩa theo từng nhóm chỉ tiêu khi đo lường, đánh giá tình hình tài chính.

Câu 2(2 điểm)

Nêu rõ công thức xác định và phân tích tính chất ảnh hưởng của nhân tô sản lượng tiêu thụ và nhân tố kết cấu mặt hàng tiêu thụ tác động đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp bán hàng của doanh nghiệp?

Câu 3 (2 điểm)

Có số liệu trích từ các Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Đức Lợi (ĐVT: T1r.VND)

a/ Bảng cân đối kế toán

b/ báo cáo kết quả kinh doanh

Yêu cầu:

1/ Phân tích chỉ tiêu ROE của Công ty qua hai năm N+1 và N

2/ Phân tích ảnh hưởng của các chỉ tiêu Hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu, Hiệu suất sử dụng tài sản, Hệ sô sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROE.

Câu 4 (2 điểm):

Công ty XYZ sản xuất kinh doanh hai loại sản phẩm A và B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015 như sau:

Yêu cầu:

 1. Xác định doanh thu hòa vốn của công ty (0,5 điểm).
 2. Giả định trong năm 2016, doanh thu của công ty không đổi so với năm 2015. Để lợi nhuận đạt được trong năm là 25.500 triệu đồng thì công ty phải thay đổi kết cấu hàng bán như thế nào? (0,5 điểm).
 3. Lập báo cáo kết quả hoạt động cho năm 2016 (theo mẫu như bảng trên) biết rằng tổng doanh thu của công ty không đổi so với năm 2015 với tỷ trọng doanh thu sản phẩm A là 62,5% và tỷ trọng doanh thu sản phẩm B là 37,5%.

Câu 5 (2 điểm)

Các chỉ tiêu tài chính của công ty EFH như sau:

Yêu cầu

1.Điền các con số thích hợp vào dấu ?

2.Hãy nhận xét khái quát tình hình tài chính của công ty EFH ?

3.Trên cương vị là tổ chức tín dụng khi đưa ra quyết định cho vay ngắn hạn, hãy lựa chọn 2 chỉ tiêu tài chính nào quan trọng nhât ? Vì sao?

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2016 (đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm) 

Nêu rõ công thức xác định và nội dung kinh tế của các chỉ tiêu dùng để phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp?

Câu 2 (2 điểm)

Trình bày công thức xác định Độ lớn đòn bẩy kinh doanh (DOL) và mỗi quan hệ giữa kết cấu chỉ phí với Độ lớn đòn bẩy kinh doanh (minh họa bằng số liệu trường hợp sản phẩm A và sản phẩm có cùng doanh thu, chỉ phí, lợi nhuận nhưng sản phẩm A có tỷ trọng chỉ phí không biến đổi lớn hơn). Sử dụng quan hệ này giải thích tại sao các doanh nghiệp tự động hóa thiết bị công nghệ để giảm vật tư, nhân công nêu chưa vượt điểm hòa vốn, tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước chỉ phí thuế và lãi vay giảm nhanh khi tăng sản lượng nhưng nếu vượt điểm hòa vốn, tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước chi phí thuế và lãi vay tăng nhanh khi tăng sản lượng.

Câu 3 (2 điểm) 

Có số liệu trích từ các báo cáo tài chính của Công ty TNHH Toàn Mỹ trong hai năm ( ĐVT: Tr.VND)

a/ Bảng cân đối kế toán:

b/ Báo cáo kết quả kinh doanh

Yêu cầu:

1/Phân tích chỉ tiêu ROA của Công ty

2/ Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, Hệ số sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROA. Nêu giải pháp tăng ROA

Câu 4 (2 điểm)

đvt : triệu đồng

1.Trích các chỉ tiêu tài chính của công ty Cổ phần X sau các năm đã được kiêm toán như sau:

Yêu cầu: Phân tích tình hình luân chuyền hàng tồn kho ? Cho biết thời gian bình quân một vòng quay hàng tồn kho của các doanh nghiệp cùng ngành nghề là 25 ngày. Thời gian một năm phân tích 360 ngày.

2. Các chỉ tiêu tài chính trích trên các. Báo cáo của công ty A như sau

Yêu cầu:

Phân tích tình hình công nợ phải thu khách hàng ? Cho biết thời gian một vòng quay phải thu của khách hàng bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành nghề là 25 ngày. Thời gian một năm đề phân tích là 360 ngày.

Câu 5 (2 điểm) 

Công ty K&K có tài liệu về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá vốn hàng bán và giá bán thuần năm 2015 như sau:

Tay nghề công nhân kém làm cho năng suất lao động giảm; từ đó dẫn đến sản phẩm A được sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Tay nghề công nhân kém đo lực lượng lao động tại công ty không ổn định. Đại đa số vào làm đến khi quen việc thì xin nghi. Điều này là do công ty trả lương không thỏa đáng trong khi yêu cầu công nhân làm việc trong môi trường có nhiều độc tố, đồng thời có nhiều sai sót trong việc theo dõi, ghi chép sản lượng được sản xuất bởi từng người công nhân.

Sản phẩm A có giá vốn hàng bán/sản phẩm cao hơn kế hoạch do mức tiêu hao chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt định mức cũng bởi vì tay nghề công nhân kém nên làm hư hỏng sản phẩm nhiều. Trong khi đó, sản phẩm B giá vốn hàng bán/sản phẩm cao hơn kế hoạch chủ yếu do giá cả tăng.

Giá cả trên thị trường có biến động tăng.

Yêu cầu:

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận gộp về bán hàng, bao gồm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, nhận xét, đánh giá các ảnh hưởng này, đồng thời đề xuất biện pháp thực hiện thích hợp cho kỳ sau.

 

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2015 (đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm) 

Nếu CEO của công ty muốn đánh giá giám đốc các chỉ nhánh trong công ty sau một kỳ hoạt động. Tình huống nào sau đây có thể làm cho các giám đốc chỉ nhánh dược đánh giá cao, thấp? Tại sao? (Trong mỗi trường hợp giá định các yếu tố khác không đổi).

a, Vòng quay tổng tải sản của chỉ nhánh thấp hơn mức trung bình của các công ty trong ngành.

b. Vòng quay hàng tồn kho của chỉ nhánh là 5 trong khi trong bình của ngành là 8.

c. Tỷ số nợ của chi nhánh cao hơn mức trung bình của các công ty trong ngành, Tỷ suất doanh lợi doanh thu của chi nhánh cao hơn mức trung bình của các công ty trong ngành.

Câu 2 (2 điểm) 

Hãy trình bày nội dung kinh tế, công thức xác định và phương pháp phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán trong doanh nghiệp?

Câu 3 (2 điểm)

Trích Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Thành Nam (ĐVT: triệu đồng)Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thành Nam (ĐVT: triệu đồng)a/ Phân tích rủi ro tài chính của Công ty thông qua các chỉ tiêu tính toán được? (biết thời gian trong năm tính chẵn là 360 ngày).

b/ Anh (Chị) hãy đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty?

Câu 4 (2 điểm) 

Trích báo cáo về tình hình tiêu thụ sản phẩm A, B Và C tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng năm 2013 và 2014 có tài liệu sau:

Yêu cầu: Hãy phân tích chỉ tiêu Tổng lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trên?

Câu 5 (2 điểm) 

Có số liệu tóm lược về Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/ năm N:Yêu cầu:

1/ Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

2/ Phân tích khái quát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn

Đề thi CPA môn Phân tích năm 2015 (đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm)

a/ Hãy trình bày mục tiêu và hệ thống các chỉ tiêu phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

b/ Nhìn vào bảng phân tích đưới đây Anh (Chị) hãy cho biết đã sử dụng những phương pháp nào? Nếu là chủ sở hữu, nhà quản trị tài chính doanh nghiệp, chủ nợ của công ty Anh (Chị) sẽ quan tâm đến chỉ tiêu nào? Tại sao?

Câu 2 (2 điểm) 

Trình bày công thức tính Vốn lưu chuyển? Hãy nêu các tình huồng có thể xảy ra và ý nghĩa. Vì sao khi vốn lưu chuyển > 0 thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đảm bảo?

Câu 3 (2 điểm)Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 có: ĐVT triệu đồng

Trong cả 2 năm tại Công ty không phát sinh thu nhập khác.

Yêu cầu:

Hãy phân tích Khả nãng sinh lời vốn chủ (ROE) của Công ty CP Nhựa Thành đạt theo mỗi quan hệ với các nhân tố: Hệ số tài sản trên vốn chủ; Hiệu suất sử dụng tải sản và hệ sô sinh lời hoạt động?

Câu 4 (2 điểm):

Trích Bảng CĐKT năm 2013 và năm 2014 Công ty CP Thịnh Vượng: ĐVT triệu đồng
Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 có: ĐVT: triệu đồngYêu cầu:Hãy phân tích Khả năng sinh lời vốn tài sản (ROA) Công ty CF Thịnh Vượng theo mỗi quan hệ với các nhân tố: Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh; Khả năng sinh lời hoạt động?

Câu 5 (2 điểm):

Có số liệu tóm tắt về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp như sau:

Yêu cầu:

1/ Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn và xác định mức tiêt kiệm, lãng phí tài sản ngắn hạn.

2/ Nêu biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Chúc bạn thi tốt!

Xem thêm:

 1. Tài liệu ôn thi môn “Phân tích hot đng tài chính nâng cao
 2. Kinh nghiệm ôn thi CPA môn Phân tích

 

Bài viết liên quan